Nové normy ČSN za leden 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2004 v 09:00


ČSN ISO 10576-1 (010241) - 1.1.2004
Statistické metody - Směrnice pro hodnocení shody se specifikovanými požadavky - Část 1: Obecné principy.
223.00 Kč

ČSN ISO/TR 10017 (010336) - 1.1.2004
Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000.
434.00 Kč

ČSN ISO 13374-1 (011442) - 1.1.2004
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 1: Obecné směrnice.
223.00 Kč

ČSN ISO 14617-5 (013630) - 1.1.2004
Grafické značky pro schémata - Část 5: Měřicí a řídicí zařízení.
223.00 Kč

ČSN ISO 14617-6 (013630) - 1.1.2004
Grafické značky pro schémata - Část 6: Měřicí a řídicí funkce.
338.00 Kč

ČSN ISO 14617-7 (013630) - 1.1.2004
Grafické značky pro schémata - Část 7: Základní mechanické komponenty.
223.00 Kč

ČSN 021810 (021810) - 1.1.2004
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou.
62.00 Kč

ČSN 021812 (021812) - 1.1.2004
Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou.
62.00 Kč

ČSN 021814 (021814) - 1.1.2004
Vruty do dřeva se zápustnou hlavou.
62.00 Kč

ČSN 021815 (021815) - 1.1.2004
Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou.
62.00 Kč

ČSN 021822 (021822) - 1.1.2004
Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou.
62.00 Kč

ČSN 021824 (021824) - 1.1.2004
Vruty do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou.
62.00 Kč

ČSN 021826 (021826) - 1.1.2004
Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou.
62.00 Kč

ČSN ISO 11303 (038204) - 1.1.2004
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi.
186.00 Kč

ČSN EN 13509 (038360) - 1.1.2004
Měřicí postupy v katodické ochraně.
350.00 Kč

ČSN 038365:1987/Z1 (038365) - 1.1.2004
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi.
29.00 Kč

ČSN 038371:1978/Z6 (038371) - 1.1.2004
Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly.
29.00 Kč

ČSN 038373:1976/Z1 (038373) - 1.1.2004
Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi.
29.00 Kč

ČSN 038375:1986/Z1 (038375) - 1.1.2004
Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi.
29.00 Kč

ČSN 038376:1976/Z2 (038376) - 1.1.2004
Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 4527 (038541) - 1.1.2004
Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14923 (038701) - 1.1.2004
Žárové stříkání - Charakterizace a zkoušení žárově stříkaných povlaků.
223.00 Kč

ČSN EN 13067 (050722) - 1.1.2004
Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařovaní spojů z termoplastů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8166 (052620) - 1.1.2004
Odporové svařování - Způsob hodnocení životnosti bodových svařovacích elektrod při konstantním nastavení stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14037-1 (061130) - 1.1.2004
Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 1: Technické specifikace a požadavky. (Platnost do 30.6.2018).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16330 (117013) - 1.1.2004
Objemová čerpadla a čerpací soustrojí s kmitavým pohybem - Technické požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 12516-3:2003/Oprava1 (133011) - 1.1.2004
Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-2 (134310) - 1.1.2004
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou.
434.00 Kč

ČSN EN 1253-1 (136366) - 1.1.2004
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 60770-2 (181078) - 1.1.2004
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 61131-2 (187050) - 1.1.2004
Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 11990 (192012) - 1.1.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - 1.1.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14889 (195106) - 1.1.2004
Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8320-1 (195200) - 1.1.2004
Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 256111 (256111) - 1.1.2004
Měřicí zařízení pro měření délky plošných textilií - Technické požadavky.
223.00 Kč

ČSN 256112 (256112) - 1.1.2004
Měřicí zařízení pro měření délky plošných textilií - Metody zkoušení pro ověřování.
120.00 Kč

ČSN EN 13698-1 (269131) - 1.1.2004
Výrobní specifikace palet - Část 1: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 800 mm x 1200 mm.
338.00 Kč

ČSN EN 13698-2 (269131) - 1.1.2004
Výrobní specifikace palet - Část 2: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 1000 mm x 1200 mm.
338.00 Kč

ČSN EN 13021 (278325) - 1.1.2004
Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13775-1 (280911) - 1.1.2004
Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 1: Principy měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13775-2 (280911) - 1.1.2004
Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 2: Podvozkové nákladní vozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13775-3 (280911) - 1.1.2004
Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 3: Dvounápravové nákladní vozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13597 (284220) - 1.1.2004
Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Pryžové membrány pro pneumatické závěsné pružiny.
543.00 Kč

ČSN EN 13913 (284240) - 1.1.2004
Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Mechanické díly na bázi elastomérů.
543.00 Kč

ČSN EN 60664-3 (330420) - 1.1.2004
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění. (Platnost do 16.6.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 61000-4-20 (333432) - 1.1.2004
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM). (Platnost do 1.10.2013).
543.00 Kč

ČSN EN 61000-4-30 (333432) - 1.1.2004
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie. (Platnost do 1.12.2011).
434.00 Kč

ČSN EN 61788-8 (345685) - 1.1.2004
Supravodivost - Část 8: Měření ztrát střídavého proudu - Měření celkových ztrát střídavého proudu kompozitních supravodivých drátů Cu/Nb-Ti v transverzálním střídavém magnetickém poli metodou snímacích cívek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2013).
543.00 Kč

ČSN EN 60544-5 (346411) - 1.1.2004
Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu. (Platnost do 18.1.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 60454-3-16 (346542) - 1.1.2004
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 16: Samolepicí pásky z polyesterové fólie kombinované se skleněným vláknem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2010).
338.00 Kč

ČSN EN 60454-3-18 (346542) - 1.1.2004
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 18: Samolepicí pásky z polypropylenové fólie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2009).
223.00 Kč

ČSN EN 60454-3-19 (346542) - 1.1.2004
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 19: Oboustranné samolepicí pásky vyrobené z různých podkladových materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60684-3-116÷117 (346553) - 1.1.2004
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 116 a 117: Vytlačované polychloroprenové trubičky pro všeobecné použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.7.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 60684-3-340÷342 (346553) - 1.1.2004
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 340 až 342: Roztažitelné opletené polyethylentereftalátové textilní trubičky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN 347659-1 (347659) - 1.1.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 1: Všeobecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN 347659-3G (347659) - 1.1.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 3G-2).
434.00 Kč

ČSN 347659-3L (347659) - 1.1.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3L: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3L).
338.00 Kč

ČSN 347659-5O (347659) - 1.1.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5O: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5O).
223.00 Kč

ČSN EN 60966-2-4 (347720) - 1.1.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 až 3000 MHz, konektory IEC 61169-2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
186.00 Kč

ČSN EN 60966-2-5 (347720) - 1.1.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 až 1000 MHz, konektory IEC 61169-2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
186.00 Kč

ČSN EN 60966-2-6 (347720) - 1.1.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 až 3000 MHz, konektory IEC 61169-24. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
186.00 Kč

ČSN EN 50289-3-15 (347819) - 1.1.2004
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-15: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelů uložených pod vodou proti hydrostatickému tlaku.
120.00 Kč

PNE 348210-ed.2 (348210) - 1.1.2004
Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro elektrická venkovní vedení do 45 kV.
NA DOTAZ

ČSN EN 60255-22-7 (353522) - 1.1.2004
Elektrická relé - Část 22-7: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a zařízení ochran - Zkouška odolnosti proti síťovým kmitočtům. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN 354225-308 (354225) - 1.1.2004
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 308: Návod pro provádění nesymetrického zkratového vypínacího zkušebního sledu T100a.
434.00 Kč

ČSN EN 61076-3-104 (354621) - 1.1.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 3-104: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro 8pólové stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat, minimálně do 600 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2009).
593.00 Kč

ČSN EN 61076-4-114 (354621) - 1.1.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-114: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé konektory se sítí 1 mm x 1,5 mm a s integrovanou funkcí stínění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60401-2 (358460) - 1.1.2004
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 2: Informace o rozměrech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 60191-6-4 (358791) - 1.1.2004
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-4: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Metody měření pro pouzdra BGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61291-4 (359273) - 1.1.2004
Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.8.2011).
434.00 Kč

ČSN EN 62148-4 (359274) - 1.1.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 4: Vysílače-přijímače PN 1x9 pro plastová optická vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61167+A1÷A3 (360250) - 1.1.2004
Halogenidové výbojky. (Platnost do 4.5.2014).
593.00 Kč

ČSN EN 60081:1999/A2 (360275) - 1.1.2004
Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z21 (360340) - 1.1.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
567.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z20 (360340) - 1.1.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
543.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z22 (360340) - 1.1.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
1159.00 Kč

ČSN EN 60335-2-2-ed.2 (361045) - 1.1.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu. (Platnost do 1.2.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.2 (361045) - 1.1.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody. (Platnost do 18.6.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-6-ed.2 (361045) - 1.1.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče. (Platnost do 9.2.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-8-ed.2 (361045) - 1.1.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče. (Platnost do 20.7.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-9-ed.2 (361045) - 1.1.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření. (Platnost do 12.1.2026).
338.00 Kč

ČSN EN 50383 (367906) - 1.1.2004
Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka základnovým stanicím a pevným koncovým stanicím pro bezdrátové telekomunikační systémy (110 MHz až 40 GHz). (Platnost do 1.6.2013).
768.00 Kč

ČSN EN 50384 (367907) - 1.1.2004
Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) - Pracovníci.
186.00 Kč

ČSN EN 50385 (367908) - 1.1.2004
Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) - Obyvatelstvo. (Platnost do 24.7.2020).
186.00 Kč

ČSN EN 60268-16 (368305) - 1.1.2004
Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.8.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 60774-4 (368520) - 1.1.2004
Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS - Část 4: Kazetový systém S-VHS ET-mód. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60942 (368822) - 1.1.2004
Elektroakustika - Akustické kalibrátory. (Platnost do 3.1.2021).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 18010 (369984) - 1.1.2004
Informační technologie - Trasy a prostory pro kabeláž v areálu uživatele.
338.00 Kč

ČSN EN 45510-2-5 (380210) - 1.1.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory.
350.00 Kč

TPG 92706 (380927) - 21.1.2004
Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu (nahrazuje TPG 927 06 schválená 14.11.2002).
148.20 Kč

ČSN EN 12094-1 (389231) - 1.1.2004
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN 1846-3 (389301) - 1.1.2004
Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení.
350.00 Kč

ČSN EN 10305-4 (420096) - 1.1.2004
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10305-5 (420097) - 1.1.2004
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařitelné čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10296-1 (420101) - 1.1.2004
Svařované kruhové ocelové trubky pro strojírenství a všeobecné účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20482 (420406) - 1.1.2004
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena.
186.00 Kč

ČSN EN 10332 (420410) - 1.1.2004
Magnetické materiály - Permanentní magnetické (magneticky tvrdé) materiály - Metody měření magnetických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.10.2010).
223.00 Kč

ČSN EN 10152 (420911) - 1.1.2004
Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10028-2 (420938) - 1.1.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 2: Nelegované a legované oceli pro vyšší teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10028-3 (420939) - 1.1.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10028-4 (420940) - 1.1.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 4: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10028-5 (420941) - 1.1.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli, termomechanicky válcované (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10028-6 (420942) - 1.1.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10169-3 (421017) - 1.1.2004
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlečené organickými povlaky (svitky s povlakem) - Část 3: Výrobky pro interiéry budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10217-2 (421044) - 1.1.2004
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
338.00 Kč

ČSN EN 10162 (421053) - 1.1.2004
Tvarová ocel válcovaná za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1179 (421382) - 1.1.2004
Zinek a slitiny zinku - Primární zinek.
186.00 Kč

ČSN EN 1654:2000/Oprava2 (421506) - 1.1.2004
Měď a slitiny mědi - Pásy pro pružiny a konektory.
29.00 Kč

ČSN EN 10245-4 (426620) - 1.1.2004
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 4: PE povlaky drátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12681 (429716) - 1.1.2004
Slévárenství - Radiografické zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 13942 (450025) - 1.1.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-4 (450027) - 1.1.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 4: Hlediska při geotechnickém průzkumu a zakládání staveb (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-5 (450027) - 1.1.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 5: Kontrola rozložení hmotnosti v průběhu provozu a výstavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ISO 13690 (461024) - 1.1.2004
Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky - Odběr vzorků ze statických dávek.
338.00 Kč

ČSN EN 212 (490687) - 1.1.2004
Ochranné prostředky na dřevo - Návod na odběr a přípravu vzorků ochranných prostředků na dřevo a zkušebních těles z ošetřeného dřeva k analýze.
223.00 Kč

ČSN EN 312 (492614) - 1.1.2004
Třískové desky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN 496105:1987/Z6 (496105) - 1.1.2004
Dřevozpracující zařízení - Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily.
29.00 Kč

ČSN EN 1870-11 (496130) - 1.1.2004
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické a automatické ramenové kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2758 (500343) - 1.1.2004
Papír - Stanovení pevnosti v průtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2759 (500390) - 1.1.2004
Lepenka - Stanovení pevnosti v průtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13023 (507030) - 1.1.2004
Metody měření hluku u tiskových strojů, strojů na zpracování a výrobu papíru a pomocných zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3.
543.00 Kč

ČSN EN 14122 (560046) - 1.1.2004
Potraviny - Stanovení vitamínu B1 metodou HPLC.
223.00 Kč

ČSN EN 14148 (560053) - 1.1.2004
Potraviny - Stanovení vitamínu K1 metodou HPLC.
223.00 Kč

ČSN EN 14130 (560062) - 1.1.2004
Potraviny - Stanovení vitamínu C metodou HPLC.
223.00 Kč

ČSN EN 14132 (560063) - 1.1.2004
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce.
223.00 Kč

ČSN ISO 5765-1 (570831) - 1.1.2004
Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 1: Enzymatická metoda s využitím glukózové poloviny laktózy.
223.00 Kč

ČSN ISO 5765-2 (570831) - 1.1.2004
Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 2: Enzymatická metoda s využitím galaktózové poloviny laktózy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 899-1 (640621) - 1.1.2004
Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 899-2 (640621) - 1.1.2004
Plasty - Stanovení krípového chování - Část 2: Kríp v ohybu při tříbodovém zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4590 (645412) - 1.1.2004
Tuhé lehčené plasty - Stanovení objemového procenta otevřených a uzavřených dutinek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15494 (646403) - 1.1.2004
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE) a polypropylen (PP) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15493 (646404) - 1.1.2004
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 8754 (656035) - 1.1.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 656481:2003/Oprava1 (656481) - 1.1.2004
Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 14214 (656507) - 1.1.2004
Motorová paliva - Methyl estery mastných kyselin (FAME), palivo pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14213 (657992) - 1.1.2004
Topné oleje - Methyl estery mastných kyselin - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14155 (658101) - 1.1.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Surovina pro saze - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14156 (658102) - 1.1.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu: Paliva z uhelného dehtu - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13857-1 (668005) - 1.1.2004
Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví.
223.00 Kč

ČSN EN 13900-1 (670555) - 1.1.2004
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 1: Všeobecný úvod.
120.00 Kč

ČSN EN 13900-2 (670555) - 1.1.2004
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace v měkčeném polyvinylchloridu mletím ve dvouválci.
186.00 Kč

ČSN EN 13900-3 (670555) - 1.1.2004
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace černých a barevných pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci.
120.00 Kč

ČSN EN 13160-1 (698220) - 1.1.2004
Systémy zjišťování netěsností - Část 1: Všeobecné zásady.
350.00 Kč

ČSN EN 13160-6 (698220) - 1.1.2004
Systémy zjišťování netěsností - Část 6: Snímače v kontrolních sondách.
120.00 Kč

ČSN EN 13121-1 (698921) - 1.1.2004
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Technické přejímací a podmínky.
338.00 Kč

ČSN EN 13892-5 (722482) - 1.1.2004
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením.
186.00 Kč

ČSN EN 13892-7 (722482) - 1.1.2004
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením.
186.00 Kč

ČSN EN 1094-3 (726080) - 1.1.2004
Žárovzdorné výrobky izolační - Část 3: Klasifikace keramických vláknitých výrobků.
120.00 Kč

ČSN EN 13499 (727101) - 1.1.2004
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrénu - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13500 (727102) - 1.1.2004
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1159-1 (727575) - 1.1.2004
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Termofyzikální vlastnosti - Část 1: Stanovení tepelné roztažnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12291 (727577) - 1.1.2004
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů pro vysoké teploty ve vzduchu při atmosférickém tlaku - Stanovení lisovacích vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1991-1-2 (730035) - 1.1.2004
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3 (730035) - 1.1.2004
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12272-2 (736162) - 1.1.2004
Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posouzení poruch (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12272-3 (736162) - 1.1.2004
Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit.
223.00 Kč

ČSN EN 12274-2 (736163) - 1.1.2004
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva.
120.00 Kč

ČSN EN 12274-4 (736163) - 1.1.2004
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi.
223.00 Kč

ČSN EN 12274-5 (736163) - 1.1.2004
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení opotřebení.
223.00 Kč

ČSN EN 13880-11 (736168) - 1.1.2004
Zálivky za horka - Část 11: Zkušební metoda pro přípravu zkušebních těles užívaných pro zkoušku funkčnosti a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13880-3 (736168) - 1.1.2004
Zálivky za horka - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13880-4 (736168) - 1.1.2004
Zálivky za horka - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti - Změna hodnoty penetrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13880-9 (736168) - 1.1.2004
Zálivky za horka - Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14187-1 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení doby vyzrávání (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14187-2 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí na dotyk (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14187-3 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelizačních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14187-4 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14187-5 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči hydrolýze (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14187-6 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření do roztoků chemikálií (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14187-7 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14187-8 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem ultrafialového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13036-3 (736176) - 1.1.2004
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky.
223.00 Kč

ČSN EN 13286-40 (736185) - 1.1.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy.
120.00 Kč

ČSN EN 13286-41 (736185) - 1.1.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-42 (736185) - 1.1.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 42: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-43 (736185) - 1.1.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 43: Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy.
223.00 Kč

ČSN EN 14508 (760203) - 1.1.2004
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro kusové neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy.
186.00 Kč

ČSN EN 13809 (761201) - 1.1.2004
Služby cestovního ruchu - Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - Terminologie.
338.00 Kč

ČSN EN 13437 (770156) - 1.1.2004
Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků.
350.00 Kč

ČSN EN 13439 (770158) - 1.1.2004
Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu.
186.00 Kč

ČSN EN 13440 (770159) - 1.1.2004
Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu.
186.00 Kč

ČSN EN 14053 (771101) - 1.1.2004
Obalové prostředky - Obaly vyrobené z vlnité a hladké lepenky - Typy a konstrukce.
338.00 Kč

ČSN EN 14054 (771102) - 1.1.2004
Obalové prostředky - Papírové a lepenkové obaly - Základní konstrukce krabic.
223.00 Kč

ČSN EN 13891 (771302) - 1.1.2004
Vázací pásky - Směrnice pro výběr a použití vázacích pásek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11644 (793857) - 1.1.2004
Usně - Zkouška adheze povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11641 (793860) - 1.1.2004
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost v potu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8388 (800014) - 1.1.2004
Pleteniny - Druhy - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 16663-1 (806418) - 1.1.2004
Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 1: Rozevření oka.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16663-2 (806418) - 1.1.2004
Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 2: Délka oka.
120.00 Kč

ČSN EN 659 (832366) - 1.1.2004
Ochranné rukavice pro hasiče.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13849-2 (833205) - 1.1.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 2: Ověřování.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 14915-2 (833581) - 1.1.2004
Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 2: Multimediální navigace a ovládání (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14180 (847110) - 1.1.2004
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15197 (857019) - 1.1.2004
Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebekontrolu pacientů s diabetes mellitus. (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-3-V1.2.1 (872006) - 1.1.2004
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ISO 10303-204 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 204: Aplikační protokol: Mechanický návrh používající hraniční zobrazení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1538.00 Kč

ČSN ISO 10303-212 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 212: Aplikační protokol: Elektrotechnický návrh a instalace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
16188.00 Kč

ČSN ISO 10303-214 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 214: Aplikační protokol: Základní data pro procesy navrhování mechanických částí motorových vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
20132.40 Kč

ČSN ISO 10303-50 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 50: Integrované generické zdroje: Matematické konstrukce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1744.20 Kč

ČSN ISO 10303-501 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 501: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na hranách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 10303-502 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 502: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na skořepině. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 10303-503 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 503: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničená 2D drátová konstrukce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 10303-505 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 505: Aplikace konstrukčního vyjádření: Struktura výkresu a administrativa. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 10303-508 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 508: Aplikace konstrukčního vyjádření: Stejnorodý povrch. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 10303-509 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 509: Aplikace konstrukčního vyjádření: Různorodý povrch. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN P ENV 13730-2 (981021) - 1.1.2004
Zdravotnická informatika - Zprávy týkající se transfuze krve - Část 2: Zprávy týkající se výroby (BTR-PROD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.