Nové normy ČSN za červen 2014

od NORMSERVISČSN EN ISO 3452-2 (015018) - 1.6.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3452-3 (015018) - 1.6.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 3: Kontrolní měrky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15548-1 (015086) - 1.6.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15548-2 (015086) - 1.6.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů.
338.00 Kč

ČSN EN 1012-3 (105012) - 1.6.2014
Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Procesní kompresory.
593.00 Kč

ČSN 127010 (127010) - 1.6.2014
Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení.
338.00 Kč

TNI CEN/TR 14788 (127012) - 1.6.2014
Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 1591-1 (131551) - 1.6.2014
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12560-2 (131580) - 1.6.2014
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby označené Class - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby.
223.00 Kč

ČSN EN 1124-4 (132220) - 1.6.2014
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 4: Součásti pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství.
350.00 Kč

ČSN EN 13547 (134112) - 1.6.2014
Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi.
338.00 Kč

ČSN EN 15091 (137108) - 1.6.2014
Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury.
543.00 Kč

ČSN EN 13136 (142006) - 1.6.2014
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy.
338.00 Kč

ČSN EN 61784-5-1 (184001) - 1.6.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-1: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61131-9 (187050) - 1.6.2014
Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.7.2025).
1527.60 Kč

ČSN EN 61207-7 (257401) - 1.6.2014
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 7: Analyzátory plynů s laditelným polovodičovým laserem (využívající absorpční spektroskopii s laditelným polovodičovým laserem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18365 (259386) - 1.6.2014
Hydrometrie - Výběr, zřízení a provoz vodoměrné stanice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 415-10 (267600) - 1.6.2014
Bezpečnost balicích strojů - Část 10: Obecné požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-6 (268812) - 1.6.2014
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob.
338.00 Kč

ČSN EN 15877-2 (280083) - 1.6.2014
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních vozidel.
543.00 Kč

ČSN EN 13802 (284210) - 1.6.2014
Železniční aplikace - Součásti vypružení - Hydraulické tlumiče.
434.00 Kč

ČSN EN 3375-012 (311718) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 012: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - 260 °C - Typ KH - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2267-010 (311729) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2346-005 (311732) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2665-001 (311740) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2665-004 (311740) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-065 (311809) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 065: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-066 (311809) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 066: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2648 (313421) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Podložky, konkávní, z legované oceli, kadmiované (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4156 (314724) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem a závitovým dříkem z oceli - Vnitřní kroužek a kuličky z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60529:1993/A2 (330330) - 1.6.2014
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód).
186.00 Kč

ČSN 330360-ed.2 (330360) - 1.6.2014
Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech.
223.00 Kč

ČSN EN 62567 (333306) - 1.6.2014
Venkovní vedení - Metody pro zkoušení samotlumících vlastností vodičů.
350.00 Kč

ČSN EN 62290-2 (333530) - 1.6.2014
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků. (Platnost do 14.8.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 62676-2-2 (334592) - 1.6.2014
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 62676-2-3 (334592) - 1.6.2014
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-3: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založené na síťových (web) službách (Norma k přímému použití jako ČSN).
3773.40 Kč

ČSN EN 62361-2 (335001) - 1.6.2014
Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 2: Koncové kódy kvality pro SCADA systémy.
434.00 Kč

ČSN EN 61788-18 (345685) - 1.6.2014
Supravodivost - Část 18: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Bi-2223 a Bi-2212 pokrytých stříbrem a/nebo slitinou stříbra při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60684-3-214-ed.2 (346553) - 1.6.2014
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.9.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 60317-0-3-ed.2:2009/A1 (347307) - 1.6.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-3: Všeobecné požadavky - Lakovaný hliníkový vodič kruhového průřezu.
120.00 Kč

ČSN EN 50289-1-6 (347819) - 1.6.2014
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-6: Elektrické zkušební metody - Elektromagnetické vlastnosti.
543.00 Kč

ČSN EN 50289-4-14 (347819) - 1.6.2014
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-14: Zkušební metody vlivů prostředí - Blesk.
120.00 Kč

ČSN EN 50289-4-17 (347819) - 1.6.2014
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů. (Platnost do 31.8.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 60076-14 (351001) - 1.6.2014
Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály.
543.00 Kč

ČSN EN 60947-5-3-ed.2 (354101) - 1.6.2014
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB).
350.00 Kč

ČSN EN 62598 (356664) - 1.6.2014
Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60252-1-ed.2:2011/A1 (358212) - 1.6.2014
Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz.
186.00 Kč

ČSN EN 60252-2-ed.2:2011/A1 (358212) - 1.6.2014
Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory.
186.00 Kč

ČSN EN 60358-2 (358222) - 1.6.2014
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 2: Střídavé a stejnosměrné jednofázové vazební kondenzátory připojené mezi vedení a zem pro aplikace výkonového vedení s nosnou frekvencí (PLC).
338.00 Kč

ČSN EN 61881-3:2013/A1 (358260) - 1.6.2014
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 3: Elektrické dvouvrstvé kondenzátory.
120.00 Kč

ČSN EN 60191-4-ed.2 (358791) - 1.6.2014
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61249-4-18 (359064) - 1.6.2014
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-18: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list s vysokou úrovní provedení, impregnovaný epoxidovou pryskyřicí, vyztužený tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61249-4-19 (359064) - 1.6.2014
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-19: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list s vysokou úrovní provedení, impregnovaný nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, vyztužený tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61754-15-ed.2:2010/Oprava1 (359244) - 1.6.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 15: Druh optických konektorů typu LSH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 62148-17 (359274) - 1.6.2014
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.10.2026).
338.00 Kč

ČSN EN 61111:2010/Oprava1 (359738) - 1.6.2014
Práce pod napětím - Elektricky izolační koberec.
29.00 Kč

ČSN 360050-1 (360050) - 1.6.2014
Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN 360050-2 (360050) - 1.6.2014
Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými výztužemi.
120.00 Kč

ČSN 360050-3 (360050) - 1.6.2014
Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 3: Oblast přechodu porub-chodba.
120.00 Kč

ČSN EN 61347-2-1:2001/A2 (360510) - 1.6.2014
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková).
186.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/Oprava1 (361050) - 1.6.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60601-1-ed.2:2007/A1 (364801) - 1.6.2014
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost.
945.00 Kč

ČSN EN 50173-6 (367253) - 1.6.2014
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách. (Platnost do 19.3.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 62680-4 (367520) - 1.6.2014
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 4: Třídy kabelů a konektorů univerzální sériové sběrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62394 (368625) - 1.6.2014
Rozhraní pro servisní diagnostiku elektronických zařízení spotřební elektroniky a sítí - Použití pro ECHONET. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1470.60 Kč

ČSN EN 62481-1 (368637) - 1.6.2014
Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 1: Architektura a protokoly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
5221.20 Kč

ČSN EN 62481-2 (368637) - 1.6.2014
Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 2: Formáty DLNA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
3351.60 Kč

ČSN EN 62481-3-ed.2 (368637) - 1.6.2014
Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 3: Ochrana spojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 62481-5 (368637) - 1.6.2014
Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 5: Směrnice profilu zařízení DLNA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-5 (369078) - 1.6.2014
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 5: Základy vzdělávání (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-7 (369861) - 1.6.2014
Informační technologie - Testování a podávání zpráv o biometrické výkonnosti - Část 7: Testování algoritmů biometrického porovnávání na kartě.
350.00 Kč

ČSN EN 50292-ed.2 (378373) - 1.6.2014
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu. (Platnost do 20.3.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 488+A1 (383373) - 1.6.2014
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu.
338.00 Kč

ČSN EN 16348 (386430) - 1.6.2014
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 1846-3 (389301) - 1.6.2014
Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení.
434.00 Kč

ČSN EN 14043 (389331) - 1.6.2014
Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14044 (389332) - 1.6.2014
Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO 5252 (425719) - 1.6.2014
Ocelové trubky - Systémy mezních úchylek.
186.00 Kč

ČSN EN 10223-8 (426428) - 1.6.2014
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 8: Svařované sítě na výrobu gabionů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20483 (461401) - 1.6.2014
Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15754 (467085) - 1.6.2014
Krmiva - Stanovení obsahu cukru - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulsní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17764-1 (467096) - 1.6.2014
Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 1: Příprava methylesterů.
186.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17919 (560108) - 1.6.2014
Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz botulotoxinu typu A, B, E a F produkovaného bakteriemi rodu Clostridium (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9235 (569805) - 1.6.2014
Přírodní aromatické suroviny - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15791-1 (640405) - 1.6.2014
Plasty - Vývoj a používání požárních testů ve středním měřítku pro výrobky z plastů - Část 1: Obecný návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 306 (640521) - 1.6.2014
Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14578 (643167) - 1.6.2014
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14807 (646407) - 1.6.2014
Plastové potrubní systémy - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Návod na strukturální analýzu GRP-UP potrubí uloženého v zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15534-1 (649330) - 1.6.2014
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15534-4 (649330) - 1.6.2014
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 4: Specifikace pro profily a dlaždice pro terasy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15534-5 (649330) - 1.6.2014
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 5: Specifikace pro krytinové profily a tašky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16317 (654831) - 1.6.2014
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou.
223.00 Kč

ČSN EN 13438 (673152) - 1.6.2014
Nátěrové hmoty - Povlaky z práškových organických nátěrových hmot pro žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky pro konstrukční účely.
338.00 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.6.2014
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 845-1 (722710) - 1.6.2014
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky. (Platnost do 30.4.2018).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16516 (728012) - 1.6.2014
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší.
543.00 Kč

ČSN 730605-1 (730605) - 1.6.2014
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů.
338.00 Kč

ČSN EN 1634-1 (730852) - 1.6.2014
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1997-1:2006/A1 (731000) - 1.6.2014
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.
223.00 Kč

ČSN EN 1996-1-2:2006/NA-ed.A (731101) - 1.6.2014
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 40-3-3:2013/Oprava1 (732093) - 1.6.2014
Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem.
29.00 Kč

ČSN EN 206 (732403) - 1.6.2014
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13200-7 (735905) - 1.6.2014
Zařízení pro diváky - Část 7: Prvky vchodů a východů, komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 736123-1 (736123) - 1.6.2014
Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody.
350.00 Kč

ČSN EN 13877-3:2006/Z1 (736150) - 1.6.2014
Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny.
29.00 Kč

ČSN P 752323 (752323) - 1.6.2014
Zajištění poproudových migrací ryb ve vodních tocích.
223.00 Kč

ČSN 755301 (755301) - 1.6.2014
Vodárenské čerpací stanice.
186.00 Kč

ČSN EN 15664-1+A1 (755470) - 1.6.2014
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 1: Navrhování a provoz.
350.00 Kč

ČSN EN 936 (755855) - 1.6.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý.
223.00 Kč

ČSN EN 16409 (755893) - 1.6.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dolomitické vápno.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16665 (757709) - 1.6.2014
Kvalita vod - Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a jejich zpracování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16483 (790018) - 1.6.2014
Usně - Označování usňových dílků v textilních výrobcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16419 (792815) - 1.6.2014
Usně - Zámišové usně pro čištění - Klasifikace a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 800823 (800823) - 1.6.2014
Plošné textilie - Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka.
120.00 Kč

ČSN 801123 (801123) - 1.6.2014
Stupnice jemnosti vlny.
120.00 Kč

ČSN EN 13402-3 (807035) - 1.6.2014
Označování velikosti oblečení - Část 3: Tělesné rozměry a intervaly.
434.00 Kč

ČSN EN 374-4 (832310) - 1.6.2014
Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi.
223.00 Kč

ČSN EN 1948-4+A1 (834745) - 1.6.2014
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB.
543.00 Kč

ČSN EN 14212:2013/Oprava1 (835722) - 1.6.2014
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 14238 (836442) - 1.6.2014
Kvalita půdy - Biologické metody - Stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace v půdách a vlivu chemických látek na tyto procesy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17304 (856328) - 1.6.2014
Stomatologie - Smrštění při polymeraci: Metoda pro stanovení smrštění při polymeraci výplňových materiálů na bázi polymeru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301605-V1.1.1 (872013) - 1.6.2014
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování datových a telekomunikačních (ICT) zařízení se stejnosměrným napětím 400 V.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-35-V1.1.2 (875101) - 1.6.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky na aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v pásmech 2483,5 MHz až 2500 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN 910270 (910270) - 1.6.2014
Nábytek - Zkoušení povrchové úpravy nábytku - Základní a společná ustanovení.
120.00 Kč

ČSN EN 12721+A1 (910278) - 1.6.2014
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla.
223.00 Kč

ČSN EN 12720+A1 (910280) - 1.6.2014
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin.
223.00 Kč

ČSN EN 12722+A1 (910287) - 1.6.2014
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10581 (917850) - 1.6.2014
Pružné podlahové krytiny - Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 15649-1+A2 (940930) - 1.6.2014
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 15649-6+A1 (940930) - 1.6.2014
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16080 (979740) - 1.6.2014
Software a služby pro filtrování obsahu a komunikace na internetu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14265 (981038) - 1.6.2014
Zdravotnická informatika - Kategorie třídění dat při zpracování osobních zdravotních informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14441 (982026) - 1.6.2014
Zdravotnická informatika - Požadavky na bezpečnost a důvěrnost systémů EHR při ověřování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.