Nové normy ČSN za květen 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2005 v 09:00


ČSN ISO 14416 (010142) - 1.5.2005
Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály.
317.90 Kč

ČSN P ISO/TS 21748 (010290) - 1.5.2005
Návod pro použití odhadů opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a správnosti při odhadování nejistoty měření.
317.90 Kč

ČSN EN 12385-3 (024302) - 1.5.2005
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15614-1 (050313) - 1.5.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17642-1 (051142) - 1.5.2005
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 17641-1 (051143) - 1.5.2005
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně.
169.40 Kč

ČSN EN 60974-11-ed.2 (052205) - 1.5.2005
Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod. (Platnost do 1.10.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 14532-1 (055521) - 1.5.2005
Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 1: Základní metody a stanovení shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14532-2 (055521) - 1.5.2005
Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 2: Doplňkové metody a stanovení shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14532-3 (055521) - 1.5.2005
Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 3: Stanovení shody drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování hliníkových slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13705 (056832) - 1.5.2005
Svařování termoplastů - Stroje a zařízení pro svařování horkým plynem (včetně svařování extruderem).
169.40 Kč

ČSN 061101 (061101) - 1.5.2005
Otopná tělesa pro ústřední vytápění.
317.90 Kč

ČSN EN 14071 (078635) - 1.5.2005
Pojistné ventily pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Příslušenství.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 407 (078647) - 1.5.2005
Malé lahve na přepravu plynů pro medicinální účely - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14644-7 (125301) - 1.5.2005
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 7: Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13141-5 (127131) - 1.5.2005
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 130020 (130020) - 1.5.2005
Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody.
317.90 Kč

ČSN EN 1092-3:2004/Oprava1 (131170) - 1.5.2005
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi.
108.90 Kč

ČSN EN 1759-3:2004/Oprava1 (131175) - 1.5.2005
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 3: Příruby ze slitin mědi.
56.10 Kč

ČSN EN 13828 (135821) - 1.5.2005
Armatury budov - Ručně ovládané kulové kohouty ze slitin mědi a z korozivzdorné oceli k rozvodu pitné vody v budovách - Požadavky a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN CEN/TS 14825 (143011) - 1.5.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60297-3-101 (188001) - 1.5.2005
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60297-3-102 (188001) - 1.5.2005
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-102: Zasouvací a vysouvací rukojeti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60297-3-103 (188001) - 1.5.2005
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-103: Klíčování a nastavovací kolík. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8980-3 (195105) - 1.5.2005
Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2016).
306.90 Kč

ČSN ISO 3310-1 (259610) - 1.5.2005
Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 3310-2 (259611) - 1.5.2005
Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 340 (260390) - 1.5.2005
Dopravní pásy - Laboratorní charakteristiky míry hořlavosti - Požadavky a metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12674-3 (269008) - 1.5.2005
Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 1709 (273010) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN 1908 (273011) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 1909 (273012) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace.
202.40 Kč

ČSN EN 12397 (273013) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz.
202.40 Kč

ČSN EN 12408 (273014) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpečování kvality.
169.40 Kč

ČSN EN 12927-1 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 1: Kritéria výběru lan a upevnění konců lan.
202.40 Kč

ČSN EN 12927-2 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 2: Součinitele bezpečnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 12927-3 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 3: Záplet šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan.
169.40 Kč

ČSN EN 12927-4 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 4: Upevnění konců lan.
202.40 Kč

ČSN EN 12927-5 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání.
169.40 Kč

ČSN EN 12927-6 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 6: Kritéria vyřazení.
169.40 Kč

ČSN EN 12927-7 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 7: Kontrola, oprava a údržba.
202.40 Kč

ČSN EN 12927-8 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan.
202.40 Kč

ČSN EN 12929-1 (273016) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Všeobecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 12929-2 (273016) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Všeobecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu.
202.40 Kč

ČSN EN 12930 (273017) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty.
306.90 Kč

ČSN EN 13107 (273018) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty.
493.90 Kč

ČSN EN 13223 (273019) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN 13243 (273020) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení.
317.90 Kč

ČSN ISO 15219 (277451) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Lanová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 6405-1 (277508) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Symboly ovládačů řidiče a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné symboly (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 10968 (277510) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Ovládače obsluhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 7451 (277536) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Jmenovitý objem lopat hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 10570 (277907) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Blokovací zařízení kloubového rámu - Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN CEN/TS 13778 (277978) - 1.5.2005
Mobilní demoliční strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 12509 (278014) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Osvětlovací a světelná signalizační zařízení, označovací/obrysová světla a odrazky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 10532 (278132) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Vyprošťovací zařízení namontované na stroji - Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 21467 (278267) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Horizontální směrové vrtačky - Terminologie a obchodní specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13802 (284210) - 1.5.2005
Železniční aplikace - Součásti vypružení - Hydraulické tlumiče.
317.90 Kč

ČSN 310001 (310001) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Terminologie.
5004.60 Kč

ČSN EN 9133 (310402) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Postup kvalifikace normalizovaných částí pro letectví a kosmonautiku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 9200 (310403) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Management programu - Směrnice pro specifikaci managementu projektu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 3553 (312411) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 160 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2085 (312412) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6 - Výkovky volné a zápustkové - a <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2086 (312413) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T851 - Výkovky volné a zápustkové - a <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2256 (312414) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T852 - Výkovky volné a zápustkové - a <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2684 (312454) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T7651 - Deska - 6 mm < a <= 140 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2687 (312455) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T7451 - Deska - 6 mm < a <= 160 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2681 (312456) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T74 - Výkovky volné a zápustkové - a <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1915-3 (319322) - 1.5.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14946 (320022) - 1.5.2005
Malá plavidla - Maximální nosnost.
169.40 Kč

ČSN EN 61000-4-4-ed.2 (333432) - 1.5.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti. (Platnost do 4.6.2015).
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-3 (334591) - 1.5.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 3: Ústředny. (Platnost do 1.2.2012).
493.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-7 (334591) - 1.5.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace. + komentář TNI 33 4591-1 z 1.9.2005, TNI 33 4591-2 z 5.9.2005 a TNI 33 4591-3 z 1.9.2005.
394.90 Kč

ČSN EN 60870-5-101-ed.2 (334650) - 1.5.2005
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání.
1053.80 Kč

ČSN EN 61850-7-1 (334850) - 1.5.2005
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-1: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Zásady a modely. (Platnost do 19.8.2014).
698.50 Kč

ČSN EN 61221-ed.2 (346736) - 1.5.2005
Ropné výrobky a maziva - Kapaliny na bázi triarylesteru kyseliny fosforečné pro regulaci turbín (kategorie ISO-L-TCD) - Specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 60332-1-1 (347107) - 1.5.2005
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení.
169.40 Kč

ČSN EN 60332-2-1 (347107) - 1.5.2005
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení.
169.40 Kč

ČSN EN 60317-15 (347307) - 1.5.2005
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 15: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180.
169.40 Kč

ČSN EN 60317-18 (347307) - 1.5.2005
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 18: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120. (Platnost do 10.7.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 60317-22 (347307) - 1.5.2005
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180.
169.40 Kč

ČSN EN 61076-7-001 (354621) - 1.5.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-001: Příslušenství kabelových vývodů - Vzorová předmětová specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 62054-11 (356121) - 1.5.2005
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání.
306.90 Kč

ČSN EN 62054-21 (356121) - 1.5.2005
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače.
202.40 Kč

ČSN EN 62052-21 (356134) - 1.5.2005
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže.
394.90 Kč

ČSN EN 60325 (356566) - 1.5.2005
Přístroje radiační ochrany - Měřiče a monitory kontaminace radionuklidy emitujícími záření alfa, beta a alfa/beta (energie beta > 60 keV).
394.90 Kč

ČSN EN 60439-4-ed.2 (357107) - 1.5.2005
Rozváděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS). (Platnost do 20.12.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60747-16-10 (358797) - 1.5.2005
Polovodičové součástky - Část 16-10: Program schvalování technologie (TAS) pro monolitické mikrovlnné integrované obvody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 60747-16-4 (358797) - 1.5.2005
Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z24 (360340) - 1.5.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
515.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z23 (360340) - 1.5.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
493.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z25 (360340) - 1.5.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
1094.50 Kč

ČSN EN 60838-2-1:1997/A2 (360385) - 1.5.2005
Různé objímky - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 1: Objímky S14.
108.90 Kč

ČSN EN 13201-2 (360455) - 1.5.2005
Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13201-3 (360455) - 1.5.2005
Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet.
317.90 Kč

ČSN EN 13201-4 (360455) - 1.5.2005
Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření.
202.40 Kč

ČSN EN 60921 (360512) - 1.5.2005
Předřadníky pro zářivky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60704-2-10 (361008) - 1.5.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace. (Platnost do 1.11.2014).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 13249-1 (369179) - 1.5.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - Multimédia SQL a aplikační balíky - Část 1: Základní rámec.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-6 (369734) - 1.5.2005
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 6: Mezioborové datové prvky pro výměnu.
306.90 Kč

ČSN EN 334 (386445) - 1.5.2005
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 100 bar (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - 1.5.2005
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 2:1994/A1 (389101) - 1.5.2005
Třídy požárů.
108.90 Kč

ČSN EN 1839 (389603) - 1.5.2005
Stanovení mezí výbušnosti plynů a par.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8491 (420324) - 1.5.2005
Kovové materiály - Trubky (plného průřezu) - Zkouška ohybem.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8492 (420325) - 1.5.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8493 (420326) - 1.5.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8494 (420327) - 1.5.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8495 (420328) - 1.5.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8496 (420329) - 1.5.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence.
108.90 Kč

ČSN EN 10108 (425411) - 1.5.2005
Ocelový drát kruhového průřezu pro pěchování a protlačování za studena - Rozměry a mezní úchylky.
169.40 Kč

ČSN EN 10017 (425420) - 1.5.2005
Válcovaný drát k tažení a/nebo válcování za studena - Rozměry a mezní úchylky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10243-1:2003/Oprava1 (429031) - 1.5.2005
Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 1: Výkovky kované na bucharech a svislých kovacích lisech.
26.40 Kč

ČSN EN 10243-2:2003/Oprava1 (429032) - 1.5.2005
Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 2: Výkovky pěchované na vodorovných kovacích lisech.
26.40 Kč

ČSN EN 14591-1 (446440) - 1.5.2005
Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19901-2 (450027) - 1.5.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické postupy a kriteria při navrhování (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 463090 (463090) - 1.5.2005
Doporučené termíny a definice vad pro normy na suché ovoce (ořechy ve skořápce a jádra ořechů) a na sušené ovoce.
108.90 Kč

ČSN 463096 (463096) - 1.5.2005
Stanovení obsahu vody v sušeném ovoci.
108.90 Kč

ČSN EN 13742-1 (474030) - 1.5.2005
Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 1: Výběr, návrh, plánování a instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13742-2 (474030) - 1.5.2005
Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 309 (490011) - 1.5.2005
Třískové desky - Definice a klasifikace.
108.90 Kč

ČSN EN 717-1 (490163) - 1.5.2005
Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou.
317.90 Kč

ČSN EN 14333-1 (560004) - 1.5.2005
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení benzimidazolových fungicidů: karbendazimu, thiabendazolu a benomylu (jako karbendazimu) - Část 1: HPLC metoda s přečištěním extrakcí na pevnou fázi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14333-2 (560004) - 1.5.2005
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení benzimidazolových fungicidů: karbendazimu, thiabendazolu a benomylu (jako karbendazimu) - Část 2: HPLC metoda s přečištěním na gelové chromatografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14333-3 (560004) - 1.5.2005
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení benzimidazolových fungicidů: karbendazimu, thiabendazolu a benomylu (jako karbendazimu) - Část 3: HPLC metoda s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14537 (560133) - 1.5.2005
Potraviny - Stanovení neohesperidinu-dihydrochalkonu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
202.40 Kč

ČSN 568192:1999/Z1 (568192) - 1.5.2005
Švestky sušené.
26.40 Kč

ČSN 568193:1999/Z1 (568193) - 1.5.2005
Rozinky.
26.40 Kč

ČSN 568197:2001/Z1 (568197) - 1.5.2005
Sušené fíky.
26.40 Kč

ČSN 568198:2001/Z1 (568198) - 1.5.2005
Sušené meruňky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 15788-2 (588722) - 1.5.2005
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stigmastadienů v rostlinných tucích - Část 2: Metoda HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1566-1 (643176) - 1.5.2005
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
394.90 Kč

ČSN EN 1519-1 (643186) - 1.5.2005
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
317.90 Kč

ČSN EN 1455-1 (643187) - 1.5.2005
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
317.90 Kč

ČSN EN 13130-1 (647115) - 1.5.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 1: Pokyny pro zkoušení specifické migrace složek z plastů do potravin a jejich simulantů, stanovení složek v plastech a výběr podmínek pro vystavení simulantům potravin.
493.90 Kč

ČSN EN 13130-2 (647115) - 1.5.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 2: Stanovení kyseliny tereftalové v simulantech potravin.
202.40 Kč

ČSN EN 13130-3 (647115) - 1.5.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 3: Stanovení akrylonitrilu v potravinách a simulantech potravin.
202.40 Kč

ČSN EN 13130-4 (647115) - 1.5.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 4: Stanovení 1,3-butadienu v plastech.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3170 (656005) - 1.5.2005
Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků.
493.90 Kč

ČSN EN 13938-1 (668120) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 1: Požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 13938-2 (668120) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 2: Stanovení odolnosti elektrostatické energii.
202.40 Kč

ČSN EN 13938-5 (668120) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 5: Stanovení pórů a trhlin.
169.40 Kč

ČSN EN 13938-7 (668120) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 7: Stanovení vlastností černého prachu.
169.40 Kč

ČSN EN 13631-12 (668140) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 12: Specifikace počinových náloží s rozdílnou iniciační schopností.
108.90 Kč

ČSN EN 13631-16 (668140) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 16: Detekce a měření toxických plynů.
169.40 Kč

ČSN EN 13631-3 (668140) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 3: Stanovení citlivosti výbušnin ke tření.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-15 (668234) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 13763-26 (668234) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů.
394.90 Kč

ČSN EN 764-7:2003/Oprava1 (690004) - 1.5.2005
Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 13575 (698045) - 1.5.2005
Termoplastické nádrže vyráběné z polyetylenu tvářeného ve vyfukovací nebo rotační formě - Nadzemní nádrže pro skladování chemikálií - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14015 (698215) - 1.5.2005
Specifikace pro navrhování a výrobu nadzemních vertikálních válcových svařovaných ocelových nádrží s plochým dnem, zhotovovaných na místě provozování, určených pro skladování kapalin při teplotě okolí a vyšší (Norma k přímému použití jako ČSN).
1425.00 Kč

ČSN EN 13160-5 (698220) - 1.5.2005
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 5: Systémy zjišťování měřených úniků z nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13617-4 (699117) - 1.5.2005
Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích.
202.40 Kč

ČSN EN 1748-1-1 (701020) - 1.5.2005
Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 1748-2-1 (701020) - 1.5.2005
Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 14157 (721158) - 1.5.2005
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu.
202.40 Kč

ČSN EN 14579 (721166) - 1.5.2005
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení rychlosti šíření zvuku.
202.40 Kč

ČSN EN 12057 (721870) - 1.5.2005
Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky. (Platnost do 31.12.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 12058 (721871) - 1.5.2005
Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky. (Platnost do 31.12.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 1015-17:2001/A1 (722400) - 1.5.2005
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě.
56.10 Kč

ČSN EN 1015-19:1999/A1 (722400) - 1.5.2005
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky.
56.10 Kč

ČSN EN 14437 (722685) - 1.5.2005
Stanovení odolnosti proti nadzvednutí střešních a betonových tašek - Zkušební metoda pro střešní systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12467 (723403) - 1.5.2005
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 1.8.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 520 (723611) - 1.5.2005
Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14425-3 (727513) - 1.5.2005
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 3: Metoda zkoušky v ohybu se zářezem chevron (CNB).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 820-5 (727533) - 1.5.2005
Speciální technická keramika - Metody zkoušení monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 5: Stanovení modulu pružnosti při zvýšených teplotách.
306.90 Kč

ČSN CEN/TS 843-6 (727541) - 1.5.2005
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 6: Návod na fraktografické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1071-9 (727570) - 1.5.2005
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 9: Stanovení lomového zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN 13707 (727601) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky.
317.90 Kč

ČSN EN 13969 (727602) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN EN 13970 (727603) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN EN 13967 (727612) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky. (Platnost do 1.8.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 13984 (727613) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN EN 13859-1 (727621) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny.
317.90 Kč

ČSN EN 13859-2 (727621) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny.
317.90 Kč

ČSN EN 1991-1-5 (730035) - 1.5.2005
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13790 (730317) - 1.5.2005
Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13791 (730318) - 1.5.2005
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 14199 (731033) - 1.5.2005
Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1912 (731713) - 1.5.2005
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin.
202.40 Kč

ČSN EN 789 (731780) - 1.5.2005
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva.
317.90 Kč

ČSN EN 12637-1 (732139) - 1.5.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 1: Slučitelnost s betonem.
169.40 Kč

ČSN EN 14250 (732814) - 1.5.2005
Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny.
202.40 Kč

ČSN EN 14374 (732839) - 1.5.2005
Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 14297 (734211) - 1.5.2005
Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků.
169.40 Kč

ČSN EN 13745 (735924) - 1.5.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti.
108.90 Kč

ČSN EN 12235 (735973) - 1.5.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče.
108.90 Kč

ČSN EN 13864 (735980) - 1.5.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti v tahu syntetických nití.
169.40 Kč

ČSN EN 13672 (735982) - 1.5.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti oděru umělých trávníků bez výplně.
108.90 Kč

ČSN EN 13877-3 (736123) - 1.5.2005
Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro trny, používané do cementobetonových krytů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13036-4 (736177) - 1.5.2005
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem.
306.90 Kč

ČSN EN 13863-3 (736181) - 1.5.2005
Cementobetonové kryty - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky betonové desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 13863-4 (736181) - 1.5.2005
Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1995-2 (736212) - 1.5.2005
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13422 (737031) - 1.5.2005
Svislé dopravní značení - Přenosná pružná výstražná zařízení a zařízení pro vedení dopravy - Přenosná dopravní značení - Kužele a válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1825-1 (756553) - 1.5.2005
Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9562 (757531) - 1.5.2005
Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX).
306.90 Kč

ČSN 757614:1998/Z1 (757614) - 1.5.2005
Jakost vod - Stanovení uranu.
26.40 Kč

ČSN 757712 (757712) - 1.5.2005
Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu.
202.40 Kč

ČSN CEN/TS 14906 (792015) - 1.5.2005
Usně - Vlastnosti čalounických usní - Požadavky pro automobilové usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13457 (798006) - 1.5.2005
Stroje na výrobu zboží a obuvi z usní a syntetických usní - Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a na vysoušení nánosu lepidla - Bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 1968 (808510) - 1.5.2005
Textilní lana a provaznické výrobky - Slovník.
493.90 Kč

ČSN EN 365 (832601) - 1.5.2005
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7933 (833562) - 1.5.2005
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže.
317.90 Kč

ČSN EN 13211:2002/Oprava1 (834760) - 1.5.2005
Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti.
26.40 Kč

ČSN EN 14345 (838024) - 1.5.2005
Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou.
202.40 Kč

ČSN EN 14039 (838025) - 1.5.2005
Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1562 (856308) - 1.5.2005
Stomatologie - Zlaté slitiny slévárenské.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24234 (856310) - 1.5.2005
Stomatologie - Rtuť a slitiny pro dentální amalgám (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300119-5-V1.2.2 (872002) - 1.5.2005
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 5: Řízení oteplení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-1-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-2-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-3-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-4-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-5-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-6-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-7-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Bezpečnostní funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-8-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300328-V1.6.1 (875021) - 1.5.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.2.1 (875042) - 1.5.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.3.1 (875042) - 1.5.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301091-1-V1.2.1 (875089) - 1.5.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody pro radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301091-2-V1.2.1 (875089) - 1.5.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.5.1 (875101) - 1.5.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302064-2-V1.1.1 (875120) - 1.5.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301649-V1.4.1 (875532) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301126-2-3-V1.2.1 (878568) - 1.5.2005
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-3: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy TDMA (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300468-V1.6.1 (879012) - 1.5.2005
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300744-V1.5.1 (879016) - 1.5.2005
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301192-V1.4.1 (879028) - 1.5.2005
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302304-V1.1.1 (879044) - 1.5.2005
Digitální televizní vysílání (DVB) - Přenosový systém pro ruční koncová zařízení (DVB-H) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 917825 (917825) - 1.5.2005
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Stanovení odolnosti proti plísním.
169.40 Kč

ČSN ISO 10303-21 (974101) - 1.5.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 21: Metody implementace: Kódování nešifrovaných dat ve struktuře výměny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 10303-24 (974101) - 1.5.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 24: Metody implementace: Vazby jazyka C na rozhraní přístupu k normalizovaným datům. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN ISO 10303-42 (974101) - 1.5.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 42: Integrované generické zdroje: Geometrické a topologické zobrazení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2052.00 Kč

ČSN EN ISO 19112 (979831) - 1.5.2005
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí geografickými identifikátory.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19114 (979833) - 1.5.2005
Geografická informace - Postupy hodnocení jakosti.
515.90 Kč

Kategorie (nové normy)