Nové normy ČSN za květen 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2005 v 09:00


ČSN ISO 14416 (010142) - 1.5.2005
Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály.
350.00 Kč

ČSN P ISO/TS 21748 (010290) - 1.5.2005
Návod pro použití odhadů opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a správnosti při odhadování nejistoty měření.
350.00 Kč

ČSN EN 12385-3 (024302) - 1.5.2005
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-1 (050313) - 1.5.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17642-1 (051142) - 1.5.2005
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 17641-1 (051143) - 1.5.2005
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně.
186.00 Kč

ČSN EN 60974-11-ed.2 (052205) - 1.5.2005
Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod. (Platnost do 1.10.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 14532-1 (055521) - 1.5.2005
Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 1: Základní metody a stanovení shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14532-2 (055521) - 1.5.2005
Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 2: Doplňkové metody a stanovení shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14532-3 (055521) - 1.5.2005
Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 3: Stanovení shody drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování hliníkových slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13705 (056832) - 1.5.2005
Svařování termoplastů - Stroje a zařízení pro svařování horkým plynem (včetně svařování extruderem).
186.00 Kč

ČSN 061101 (061101) - 1.5.2005
Otopná tělesa pro ústřední vytápění.
350.00 Kč

ČSN EN 14071 (078635) - 1.5.2005
Pojistné ventily pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Příslušenství.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 407 (078647) - 1.5.2005
Malé lahve na přepravu plynů pro medicinální účely - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-7 (125301) - 1.5.2005
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 7: Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13141-5 (127131) - 1.5.2005
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 130020 (130020) - 1.5.2005
Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody.
350.00 Kč

ČSN EN 1092-3:2004/Oprava1 (131170) - 1.5.2005
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi.
120.00 Kč

ČSN EN 1759-3:2004/Oprava1 (131175) - 1.5.2005
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 3: Příruby ze slitin mědi.
62.00 Kč

ČSN EN 13828 (135821) - 1.5.2005
Armatury budov - Ručně ovládané kulové kohouty ze slitin mědi a z korozivzdorné oceli k rozvodu pitné vody v budovách - Požadavky a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN CEN/TS 14825 (143011) - 1.5.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60297-3-101 (188001) - 1.5.2005
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60297-3-102 (188001) - 1.5.2005
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-102: Zasouvací a vysouvací rukojeti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60297-3-103 (188001) - 1.5.2005
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-103: Klíčování a nastavovací kolík. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8980-3 (195105) - 1.5.2005
Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2016).
338.00 Kč

ČSN ISO 3310-1 (259610) - 1.5.2005
Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 3310-2 (259611) - 1.5.2005
Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 340 (260390) - 1.5.2005
Dopravní pásy - Laboratorní charakteristiky míry hořlavosti - Požadavky a metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12674-3 (269008) - 1.5.2005
Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 1709 (273010) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN 1908 (273011) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 1909 (273012) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace.
223.00 Kč

ČSN EN 12397 (273013) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz.
223.00 Kč

ČSN EN 12408 (273014) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpečování kvality.
186.00 Kč

ČSN EN 12927-1 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 1: Kritéria výběru lan a upevnění konců lan.
223.00 Kč

ČSN EN 12927-2 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 2: Součinitele bezpečnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 12927-3 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 3: Záplet šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan.
186.00 Kč

ČSN EN 12927-4 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 4: Upevnění konců lan.
223.00 Kč

ČSN EN 12927-5 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání.
186.00 Kč

ČSN EN 12927-6 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 6: Kritéria vyřazení.
186.00 Kč

ČSN EN 12927-7 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 7: Kontrola, oprava a údržba.
223.00 Kč

ČSN EN 12927-8 (273015) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan.
223.00 Kč

ČSN EN 12929-1 (273016) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Všeobecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN 12929-2 (273016) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Všeobecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu.
223.00 Kč

ČSN EN 12930 (273017) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty.
338.00 Kč

ČSN EN 13107 (273018) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty.
543.00 Kč

ČSN EN 13223 (273019) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN 13243 (273020) - 1.5.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení.
350.00 Kč

ČSN ISO 15219 (277451) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Lanová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 6405-1 (277508) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Symboly ovládačů řidiče a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné symboly (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 10968 (277510) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Ovládače obsluhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 7451 (277536) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Jmenovitý objem lopat hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 10570 (277907) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Blokovací zařízení kloubového rámu - Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN CEN/TS 13778 (277978) - 1.5.2005
Mobilní demoliční strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 12509 (278014) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Osvětlovací a světelná signalizační zařízení, označovací/obrysová světla a odrazky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 10532 (278132) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Vyprošťovací zařízení namontované na stroji - Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 21467 (278267) - 1.5.2005
Stroje pro zemní práce - Horizontální směrové vrtačky - Terminologie a obchodní specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13802 (284210) - 1.5.2005
Železniční aplikace - Součásti vypružení - Hydraulické tlumiče.
350.00 Kč

ČSN 310001 (310001) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Terminologie.
5004.60 Kč

ČSN EN 9133 (310402) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Postup kvalifikace normalizovaných částí pro letectví a kosmonautiku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 9200 (310403) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Management programu - Směrnice pro specifikaci managementu projektu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 3553 (312411) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 160 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2085 (312412) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6 - Výkovky volné a zápustkové - a <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2086 (312413) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T851 - Výkovky volné a zápustkové - a <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2256 (312414) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T852 - Výkovky volné a zápustkové - a <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2684 (312454) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T7651 - Deska - 6 mm < a <= 140 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2687 (312455) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T7451 - Deska - 6 mm < a <= 160 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2681 (312456) - 1.5.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T74 - Výkovky volné a zápustkové - a <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1915-3 (319322) - 1.5.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14946 (320022) - 1.5.2005
Malá plavidla - Maximální nosnost.
186.00 Kč

ČSN EN 61000-4-4-ed.2 (333432) - 1.5.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti. (Platnost do 4.6.2015).
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-3 (334591) - 1.5.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 3: Ústředny. (Platnost do 1.2.2012).
543.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-7 (334591) - 1.5.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace. + komentář TNI 33 4591-1 z 1.9.2005, TNI 33 4591-2 z 5.9.2005 a TNI 33 4591-3 z 1.9.2005.
434.00 Kč

ČSN EN 60870-5-101-ed.2 (334650) - 1.5.2005
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání.
1159.00 Kč

ČSN EN 61850-7-1 (334850) - 1.5.2005
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-1: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Zásady a modely. (Platnost do 19.8.2014).
768.00 Kč

ČSN EN 61221-ed.2 (346736) - 1.5.2005
Ropné výrobky a maziva - Kapaliny na bázi triarylesteru kyseliny fosforečné pro regulaci turbín (kategorie ISO-L-TCD) - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 60332-1-1 (347107) - 1.5.2005
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení.
186.00 Kč

ČSN EN 60332-2-1 (347107) - 1.5.2005
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení.
186.00 Kč

ČSN EN 60317-15 (347307) - 1.5.2005
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 15: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180.
186.00 Kč

ČSN EN 60317-18 (347307) - 1.5.2005
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 18: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120. (Platnost do 10.7.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 60317-22 (347307) - 1.5.2005
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180.
186.00 Kč

ČSN EN 61076-7-001 (354621) - 1.5.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-001: Příslušenství kabelových vývodů - Vzorová předmětová specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 62054-11 (356121) - 1.5.2005
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání.
338.00 Kč

ČSN EN 62054-21 (356121) - 1.5.2005
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače.
223.00 Kč

ČSN EN 62052-21 (356134) - 1.5.2005
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže.
434.00 Kč

ČSN EN 60325 (356566) - 1.5.2005
Přístroje radiační ochrany - Měřiče a monitory kontaminace radionuklidy emitujícími záření alfa, beta a alfa/beta (energie beta > 60 keV).
434.00 Kč

ČSN EN 60439-4-ed.2 (357107) - 1.5.2005
Rozváděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS). (Platnost do 20.12.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 60747-16-10 (358797) - 1.5.2005
Polovodičové součástky - Část 16-10: Program schvalování technologie (TAS) pro monolitické mikrovlnné integrované obvody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 60747-16-4 (358797) - 1.5.2005
Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z24 (360340) - 1.5.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
567.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z23 (360340) - 1.5.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
543.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z25 (360340) - 1.5.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
1204.00 Kč

ČSN EN 60838-2-1:1997/A2 (360385) - 1.5.2005
Různé objímky - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 1: Objímky S14.
120.00 Kč

ČSN EN 13201-2 (360455) - 1.5.2005
Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13201-3 (360455) - 1.5.2005
Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet.
350.00 Kč

ČSN EN 13201-4 (360455) - 1.5.2005
Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření.
223.00 Kč

ČSN EN 60921 (360512) - 1.5.2005
Předřadníky pro zářivky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60704-2-10 (361008) - 1.5.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace. (Platnost do 1.11.2014).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13249-1 (369179) - 1.5.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - Multimédia SQL a aplikační balíky - Část 1: Základní rámec.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-6 (369734) - 1.5.2005
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 6: Mezioborové datové prvky pro výměnu.
338.00 Kč

ČSN EN 334 (386445) - 1.5.2005
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 100 bar (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - 1.5.2005
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 2:1994/A1 (389101) - 1.5.2005
Třídy požárů.
120.00 Kč

ČSN EN 1839 (389603) - 1.5.2005
Stanovení mezí výbušnosti plynů a par.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8491 (420324) - 1.5.2005
Kovové materiály - Trubky (plného průřezu) - Zkouška ohybem.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8492 (420325) - 1.5.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8493 (420326) - 1.5.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8494 (420327) - 1.5.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8495 (420328) - 1.5.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8496 (420329) - 1.5.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence.
120.00 Kč

ČSN EN 10108 (425411) - 1.5.2005
Ocelový drát kruhového průřezu pro pěchování a protlačování za studena - Rozměry a mezní úchylky.
186.00 Kč

ČSN EN 10017 (425420) - 1.5.2005
Válcovaný drát k tažení a/nebo válcování za studena - Rozměry a mezní úchylky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10243-1:2003/Oprava1 (429031) - 1.5.2005
Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 1: Výkovky kované na bucharech a svislých kovacích lisech.
29.00 Kč

ČSN EN 10243-2:2003/Oprava1 (429032) - 1.5.2005
Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 2: Výkovky pěchované na vodorovných kovacích lisech.
29.00 Kč

ČSN EN 14591-1 (446440) - 1.5.2005
Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-2 (450027) - 1.5.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické postupy a kriteria při navrhování (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 463090 (463090) - 1.5.2005
Doporučené termíny a definice vad pro normy na suché ovoce (ořechy ve skořápce a jádra ořechů) a na sušené ovoce.
120.00 Kč

ČSN 463096 (463096) - 1.5.2005
Stanovení obsahu vody v sušeném ovoci.
120.00 Kč

ČSN EN 13742-1 (474030) - 1.5.2005
Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 1: Výběr, návrh, plánování a instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13742-2 (474030) - 1.5.2005
Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 309 (490011) - 1.5.2005
Třískové desky - Definice a klasifikace.
120.00 Kč

ČSN EN 717-1 (490163) - 1.5.2005
Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou.
350.00 Kč

ČSN EN 14333-1 (560004) - 1.5.2005
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení benzimidazolových fungicidů: karbendazimu, thiabendazolu a benomylu (jako karbendazimu) - Část 1: HPLC metoda s přečištěním extrakcí na pevnou fázi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14333-2 (560004) - 1.5.2005
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení benzimidazolových fungicidů: karbendazimu, thiabendazolu a benomylu (jako karbendazimu) - Část 2: HPLC metoda s přečištěním na gelové chromatografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14333-3 (560004) - 1.5.2005
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení benzimidazolových fungicidů: karbendazimu, thiabendazolu a benomylu (jako karbendazimu) - Část 3: HPLC metoda s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14537 (560133) - 1.5.2005
Potraviny - Stanovení neohesperidinu-dihydrochalkonu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
223.00 Kč

ČSN 568192:1999/Z1 (568192) - 1.5.2005
Švestky sušené.
29.00 Kč

ČSN 568193:1999/Z1 (568193) - 1.5.2005
Rozinky.
29.00 Kč

ČSN 568197:2001/Z1 (568197) - 1.5.2005
Sušené fíky.
29.00 Kč

ČSN 568198:2001/Z1 (568198) - 1.5.2005
Sušené meruňky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 15788-2 (588722) - 1.5.2005
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stigmastadienů v rostlinných tucích - Část 2: Metoda HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1566-1 (643176) - 1.5.2005
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
434.00 Kč

ČSN EN 1519-1 (643186) - 1.5.2005
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
350.00 Kč

ČSN EN 1455-1 (643187) - 1.5.2005
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
350.00 Kč

ČSN EN 13130-1 (647115) - 1.5.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 1: Pokyny pro zkoušení specifické migrace složek z plastů do potravin a jejich simulantů, stanovení složek v plastech a výběr podmínek pro vystavení simulantům potravin.
543.00 Kč

ČSN EN 13130-2 (647115) - 1.5.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 2: Stanovení kyseliny tereftalové v simulantech potravin.
223.00 Kč

ČSN EN 13130-3 (647115) - 1.5.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 3: Stanovení akrylonitrilu v potravinách a simulantech potravin.
223.00 Kč

ČSN EN 13130-4 (647115) - 1.5.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 4: Stanovení 1,3-butadienu v plastech.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3170 (656005) - 1.5.2005
Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků.
543.00 Kč

ČSN EN 13938-1 (668120) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 1: Požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 13938-2 (668120) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 2: Stanovení odolnosti elektrostatické energii.
223.00 Kč

ČSN EN 13938-5 (668120) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 5: Stanovení pórů a trhlin.
186.00 Kč

ČSN EN 13938-7 (668120) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 7: Stanovení vlastností černého prachu.
186.00 Kč

ČSN EN 13631-12 (668140) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 12: Specifikace počinových náloží s rozdílnou iniciační schopností.
120.00 Kč

ČSN EN 13631-16 (668140) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 16: Detekce a měření toxických plynů.
186.00 Kč

ČSN EN 13631-3 (668140) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 3: Stanovení citlivosti výbušnin ke tření.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-15 (668234) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 13763-26 (668234) - 1.5.2005
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů.
434.00 Kč

ČSN EN 764-7:2003/Oprava1 (690004) - 1.5.2005
Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 13575 (698045) - 1.5.2005
Termoplastické nádrže vyráběné z polyetylenu tvářeného ve vyfukovací nebo rotační formě - Nadzemní nádrže pro skladování chemikálií - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14015 (698215) - 1.5.2005
Specifikace pro navrhování a výrobu nadzemních vertikálních válcových svařovaných ocelových nádrží s plochým dnem, zhotovovaných na místě provozování, určených pro skladování kapalin při teplotě okolí a vyšší (Norma k přímému použití jako ČSN).
1568.00 Kč

ČSN EN 13160-5 (698220) - 1.5.2005
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 5: Systémy zjišťování měřených úniků z nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13617-4 (699117) - 1.5.2005
Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích.
223.00 Kč

ČSN EN 1748-1-1 (701020) - 1.5.2005
Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 1748-2-1 (701020) - 1.5.2005
Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 14157 (721158) - 1.5.2005
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu.
223.00 Kč

ČSN EN 14579 (721166) - 1.5.2005
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení rychlosti šíření zvuku.
223.00 Kč

ČSN EN 12057 (721870) - 1.5.2005
Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky. (Platnost do 31.12.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 12058 (721871) - 1.5.2005
Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky. (Platnost do 31.12.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 1015-17:2001/A1 (722400) - 1.5.2005
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě.
62.00 Kč

ČSN EN 1015-19:1999/A1 (722400) - 1.5.2005
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky.
62.00 Kč

ČSN EN 14437 (722685) - 1.5.2005
Stanovení odolnosti proti nadzvednutí střešních a betonových tašek - Zkušební metoda pro střešní systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12467 (723403) - 1.5.2005
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 1.8.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 520 (723611) - 1.5.2005
Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14425-3 (727513) - 1.5.2005
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 3: Metoda zkoušky v ohybu se zářezem chevron (CNB).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 820-5 (727533) - 1.5.2005
Speciální technická keramika - Metody zkoušení monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 5: Stanovení modulu pružnosti při zvýšených teplotách.
338.00 Kč

ČSN CEN/TS 843-6 (727541) - 1.5.2005
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 6: Návod na fraktografické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1071-9 (727570) - 1.5.2005
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 9: Stanovení lomového zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN 13707 (727601) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky.
350.00 Kč

ČSN EN 13969 (727602) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky.
338.00 Kč

ČSN EN 13970 (727603) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky.
338.00 Kč

ČSN EN 13967 (727612) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky. (Platnost do 1.8.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 13984 (727613) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky.
338.00 Kč

ČSN EN 13859-1 (727621) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny.
350.00 Kč

ČSN EN 13859-2 (727621) - 1.5.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny.
350.00 Kč

ČSN EN 1991-1-5 (730035) - 1.5.2005
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13790 (730317) - 1.5.2005
Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13791 (730318) - 1.5.2005
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14199 (731033) - 1.5.2005
Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1912 (731713) - 1.5.2005
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin.
223.00 Kč

ČSN EN 789 (731780) - 1.5.2005
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva.
350.00 Kč

ČSN EN 12637-1 (732139) - 1.5.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 1: Slučitelnost s betonem.
186.00 Kč

ČSN EN 14250 (732814) - 1.5.2005
Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny.
223.00 Kč

ČSN EN 14374 (732839) - 1.5.2005
Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 14297 (734211) - 1.5.2005
Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků.
186.00 Kč

ČSN EN 13745 (735924) - 1.5.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti.
120.00 Kč

ČSN EN 12235 (735973) - 1.5.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče.
120.00 Kč

ČSN EN 13864 (735980) - 1.5.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti v tahu syntetických nití.
186.00 Kč

ČSN EN 13672 (735982) - 1.5.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti oděru umělých trávníků bez výplně.
120.00 Kč

ČSN EN 13877-3 (736123) - 1.5.2005
Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro trny, používané do cementobetonových krytů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13036-4 (736177) - 1.5.2005
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem.
338.00 Kč

ČSN EN 13863-3 (736181) - 1.5.2005
Cementobetonové kryty - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky betonové desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 13863-4 (736181) - 1.5.2005
Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1995-2 (736212) - 1.5.2005
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13422 (737031) - 1.5.2005
Svislé dopravní značení - Přenosná pružná výstražná zařízení a zařízení pro vedení dopravy - Přenosná dopravní značení - Kužele a válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1825-1 (756553) - 1.5.2005
Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9562 (757531) - 1.5.2005
Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX).
338.00 Kč

ČSN 757614:1998/Z1 (757614) - 1.5.2005
Jakost vod - Stanovení uranu.
29.00 Kč

ČSN 757712 (757712) - 1.5.2005
Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu.
223.00 Kč

ČSN CEN/TS 14906 (792015) - 1.5.2005
Usně - Vlastnosti čalounických usní - Požadavky pro automobilové usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13457 (798006) - 1.5.2005
Stroje na výrobu zboží a obuvi z usní a syntetických usní - Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a na vysoušení nánosu lepidla - Bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 1968 (808510) - 1.5.2005
Textilní lana a provaznické výrobky - Slovník.
543.00 Kč

ČSN EN 365 (832601) - 1.5.2005
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7933 (833562) - 1.5.2005
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže.
350.00 Kč

ČSN EN 13211:2002/Oprava1 (834760) - 1.5.2005
Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti.
29.00 Kč

ČSN EN 14345 (838024) - 1.5.2005
Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou.
223.00 Kč

ČSN EN 14039 (838025) - 1.5.2005
Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1562 (856308) - 1.5.2005
Stomatologie - Zlaté slitiny slévárenské.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24234 (856310) - 1.5.2005
Stomatologie - Rtuť a slitiny pro dentální amalgám (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300119-5-V1.2.2 (872002) - 1.5.2005
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 5: Řízení oteplení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-1-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-2-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-3-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-4-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-5-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-6-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-7-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Bezpečnostní funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-8-V1.8.1 (875011) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300328-V1.6.1 (875021) - 1.5.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.2.1 (875042) - 1.5.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.3.1 (875042) - 1.5.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301091-1-V1.2.1 (875089) - 1.5.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody pro radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301091-2-V1.2.1 (875089) - 1.5.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.5.1 (875101) - 1.5.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302064-2-V1.1.1 (875120) - 1.5.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301649-V1.4.1 (875532) - 1.5.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301126-2-3-V1.2.1 (878568) - 1.5.2005
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-3: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy TDMA (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300468-V1.6.1 (879012) - 1.5.2005
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300744-V1.5.1 (879016) - 1.5.2005
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301192-V1.4.1 (879028) - 1.5.2005
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302304-V1.1.1 (879044) - 1.5.2005
Digitální televizní vysílání (DVB) - Přenosový systém pro ruční koncová zařízení (DVB-H) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 917825 (917825) - 1.5.2005
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Stanovení odolnosti proti plísním.
186.00 Kč

ČSN ISO 10303-21 (974101) - 1.5.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 21: Metody implementace: Kódování nešifrovaných dat ve struktuře výměny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 10303-24 (974101) - 1.5.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 24: Metody implementace: Vazby jazyka C na rozhraní přístupu k normalizovaným datům. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN ISO 10303-42 (974101) - 1.5.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 42: Integrované generické zdroje: Geometrické a topologické zobrazení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2052.00 Kč

ČSN EN ISO 19112 (979831) - 1.5.2005
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí geografickými identifikátory.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19114 (979833) - 1.5.2005
Geografická informace - Postupy hodnocení jakosti.
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.