Nové normy ČSN za červen 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2012 v 09:00


ČSN EN ISO 19011 (010330) - 1.6.2012
Směrnice pro auditování systémů managementu.
515.90 Kč

ČSN ISO 80000-7 (011300) - 1.6.2012
Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo.
539.00 Kč

ČSN ISO 28961 (011632) - 1.6.2012
Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení otologicky normálních osob ve věku od 18 do 25 let pro poslech v podmínkách volného pole.
202.40 Kč

ČSN EN 62023-ed.2 (013711) - 1.6.2012
Strukturování technické informace a dokumentace.
317.90 Kč

ČSN EN 62027-ed.2 (013781) - 1.6.2012
Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15530-3 (014101) - 1.6.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných obrobků nebo etalonů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22432 (014452) - 1.6.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Prvky použité ve specifikaci a ověřování.
493.90 Kč

ČSN ISO 10711 (018273) - 1.6.2012
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Definice protokolu rozhraní a sady zpráv mezi řadiči světelného signalizačního zařízení a detektory.
306.90 Kč

ČSN ISO 24534-5 (018350) - 1.6.2012
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 5: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím symetrického šifrování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4753 (021031) - 1.6.2012
Spojovací součásti - Konce částí s vnějším metrickým závitem ISO.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10882-1 (050680) - 1.6.2012
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Odběr vzorků poletavého prachu a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 1: Odběr vzorků poletavého prachu.
394.90 Kč

ČSN EN 1458-1 (061420) - 1.6.2012
Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 1: Bezpečnost.
539.00 Kč

ČSN EN 1458-2 (061420) - 1.6.2012
Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 2: Racionální využití energie.
108.90 Kč

ČSN EN 13611+A2 (061820) - 1.6.2012
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky.
698.50 Kč

ČSN EN 12952-5 (077604) - 1.6.2012
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11372 (078319) - 1.6.2012
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10685-1 (195114) - 1.6.2012
Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 1: Identifikace výrobku a hierarchické uspořádání elektronického katalogu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 693+A2 (210701) - 1.6.2012
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Hydraulické lisy.
493.90 Kč

ČSN ISO 521 (221448) - 1.6.2012
Strojní výstružníky s válcovými stopkami a kuželovými stopkami Morse.
169.40 Kč

ČSN ISO 2296 (222910) - 1.6.2012
Pilové kotouče s jemnými a hrubými zuby - Metrické řady.
169.40 Kč

ČSN ISO 9183-1 (226222) - 1.6.2012
Tvářecí nástroje - Kluzné desky pro tvářecí nástroje - Část 1: Typ A.
169.40 Kč

ČSN ISO 9183-2 (226222) - 1.6.2012
Tvářecí nástroje - Kluzné desky pro tvářecí nástroje - Část 2: Typ B.
169.40 Kč

ČSN ISO 10242-1 (226264) - 1.6.2012
Tvářecí nástroje - Stopky - Část 1: Typ A.
108.90 Kč

ČSN ISO 6751 (227015) - 1.6.2012
Tvářecí nástroje - Vyhazovače s válcovou hlavou.
169.40 Kč

ČSN ISO 8693 (227016) - 1.6.2012
Tvářecí nástroje - Ploché vyhazovače.
169.40 Kč

ČSN ISO 8694 (227017) - 1.6.2012
Tvářecí nástroje - Osazené vyhazovače.
108.90 Kč

ČSN ISO 18084 (227200) - 1.6.2012
Lisovací nástroje pro tabletování - Střižníky a střižnice.
202.40 Kč

ČSN EN 15906 (278338) - 1.6.2012
Zařízení pro zimní údržbu - Stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji - Specifikace a výkon odklízení.
202.40 Kč

ČSN 332000-7-701-ed.2:2007/Z1 (332000) - 1.6.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou.
26.40 Kč

ČSN EN 60079-11-ed.2 (332320) - 1.6.2012
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i".
859.10 Kč

ČSN EN 60079-27-ed.2:2009/Z1 (332320) - 1.6.2012
Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO).
26.40 Kč

ČSN EN 61970-301-ed.2 (334910) - 1.6.2012
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM). (Platnost do 27.6.2016).
1251.80 Kč

ČSN EN 60695-7-2 (345615) - 1.6.2012
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod.
394.90 Kč

ČSN EN 60695-7-3 (345615) - 1.6.2012
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek.
317.90 Kč

ČSN EN 61788-15 (345685) - 1.6.2012
Supravodivost - Část 15: Elektronická měření charakteristických vlastností - Vnitřní povrchová impedance supravodivých vrstev při mikrovlnných frekvencích (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60819-1 (346570) - 1.6.2012
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60076-16 (351001) - 1.6.2012
Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami.
317.90 Kč

ČSN EN 60512-7-2 (354055) - 1.6.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-2: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7b: Mechanická odolnost proti rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-9-2 (354055) - 1.6.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-2: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9b: Elektrické zatížení a teplota (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60603-7-ed.2:2010/A1 (354620) - 1.6.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 62271-200-ed.2 (357181) - 1.6.2012
Vysokonapěťové spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně.
539.00 Kč

ČSN EN 140401-804-ed.2:2012/Oprava2 (358174) - 1.6.2012
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60115-1-ed.2 (358190) - 1.6.2012
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60794-1-1-ed.2 (359223) - 1.6.2012
Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.12.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-39-ed.2 (359252) - 1.6.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-39: Zkoušení a měření - Výběr referenční zástrčky pro měření útlumu odrazu konektorů s fyzikálním kontaktem (PC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50516-1-1 (359259) - 1.6.2012
Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 1-1: Typ SC-RJ PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie 1 (průmyslová prostředí) specifikované v IEC 61753-1-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50516-2-1 (359259) - 1.6.2012
Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-1: Typ ODVA PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie 1 (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61291-4-ed.3 (359273) - 1.6.2012
Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62572-3 (359279) - 1.6.2012
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.7.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 62137-3 (359391) - 1.6.2012
Technologie montáže elektroniky - Část 3: Směrnice pro volbu metod zkoušek vlivu prostředí a zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61821-ed.2 (360065) - 1.6.2012
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Udržování osvětlení přistávacích ploch sériovými obvody s konstantním proudem.
306.90 Kč

ČSN EN 62442-1 (360515) - 1.6.2012
Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.9.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 60704-2-10-ed.2 (361008) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-16-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A13 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-44-ed.2:2003/A2 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-45-ed.2:2003/A2 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-51-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-66-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-81-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože.
108.90 Kč

ČSN EN 61029-2-5-ed.2 (361581) - 1.6.2012
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily.
306.90 Kč

ČSN EN 61937-1-ed.2:2007/A1 (367552) - 1.6.2012
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61386-25 (370000) - 1.6.2012
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek.
202.40 Kč

ČSN EN 50545-1 (378392) - 1.6.2012
Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku.
317.90 Kč

ČSN ISO 6183 (389230) - 1.6.2012
Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace.
493.90 Kč

ČSN ISO 7800 (420421) - 1.6.2012
Kovové materiály - Dráty - Zkouška jednoduchým krutem.
169.40 Kč

ČSN EN 1971-1 (420428) - 1.6.2012
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu.
169.40 Kč

ČSN EN 1971-2 (420428) - 1.6.2012
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu.
169.40 Kč

ČSN EN 16090 (420468) - 1.6.2012
Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna ultrazvukem.
169.40 Kč

ČSN EN 1561 (420953) - 1.6.2012
Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem.
317.90 Kč

ČSN EN 16079 (420957) - 1.6.2012
Slévárenství - Litina s vermikulárním (kompaktním) grafitem.
306.90 Kč

ČSN EN 1564 (420960) - 1.6.2012
Slévárenství - Ausferitická litina s kuličkovým grafitem.
317.90 Kč

ČSN EN 1559-3 (421260) - 1.6.2012
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 3: Doplňkové požadavky na litinové odlitky.
202.40 Kč

ČSN EN 1172 (421511) - 1.6.2012
Měď a slitiny mědi - Plechy a pásy pro stavebnictví.
202.40 Kč

ČSN EN 1370 (429721) - 1.6.2012
Slévárenství - Hodnocení stavu povrchu.
202.40 Kč

ČSN EN 1371-1 (429722) - 1.6.2012
Slévárenství - Zkoušení kapilární metodou - Část 1: Odlitky odlévané do pískových forem gravitačně a pod nízkým tlakem.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13678 (450035) - 1.6.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Hodnocení a testování závitových maziv používaných pro pažnice, výtlakové trubky a trubková vedení, jakož i pro komponenty vrtných trubek (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13739-1 (470411) - 1.6.2012
Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 1: Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13739-2 (470411) - 1.6.2012
Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 13145+A1 (491410) - 1.6.2012
Železniční aplikace - Kolej - Dřevěné příčné a výhybkové pražce.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6224 (635309) - 1.6.2012
Hadice z termoplastů s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1043-1 (640002) - 1.6.2012
Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1043-2 (640002) - 1.6.2012
Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 25762 (640415) - 1.6.2012
Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a chování vlákny vyztužených polymerních kompozitů při požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 (646425) - 1.6.2012
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16135 (656175) - 1.6.2012
Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu v bezolovnatém benzinu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 16136 (656176) - 1.6.2012
Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu v bezolovnatém benzinu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES).
169.40 Kč

ČSN EN 1428 (657040) - 1.6.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda azeotropní destilace.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2431 (673013) - 1.6.2012
Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7783 (673093) - 1.6.2012
Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 15969-1 (699050) - 1.6.2012
Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky.
698.50 Kč

ČSN EN 15969-2 (699050) - 1.6.2012
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 2: Komerční a logistická data (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1096-1 (701030) - 1.6.2012
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 1096-2 (701030) - 1.6.2012
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 2: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy A, B a S.
306.90 Kč

ČSN EN 1096-3 (701030) - 1.6.2012
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 3: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy C a D.
202.40 Kč

ČSN EN 1863-1 (701042) - 1.6.2012
Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis.
306.90 Kč

ČSN EN 13024-1 (701580) - 1.6.2012
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis.
317.90 Kč

ČSN EN 933-1 (721193) - 1.6.2012
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor.
202.40 Kč

ČSN EN 933-3 (721193) - 1.6.2012
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti.
169.40 Kč

ČSN EN 933-8 (721193) - 1.6.2012
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku.
202.40 Kč

ČSN EN 12059+A1 (721872) - 1.6.2012
Výrobky z přírodního kamene - Rozměrné kamenné výrobky - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13224 (723051) - 1.6.2012
Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky.
317.90 Kč

ČSN EN 14844+A2 (723061) - 1.6.2012
Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14719 (726068) - 1.6.2012
Chemický rozbor žárovzdorných materiálů, skla a glazur - Stanovení Fe2+ a Fe3+ spektrofotometricky s 1,10-fenantrolinem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15927-5:2005/A1 (730315) - 1.6.2012
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor.
56.10 Kč

ČSN P CEN/TS 1187 (730867) - 1.6.2012
Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN 736102-ed.2 (736102) - 1.6.2012
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
1053.80 Kč

ČSN 736102:2007/Z2 (736102) - 1.6.2012
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
26.40 Kč

ČSN EN 15232 (738532) - 1.6.2012
Energetická náročnost budov - Vliv automatizace, řízení a správy budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 107 (746188) - 1.6.2012
Metody zkoušení oken - Mechanická zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 129 (746485) - 1.6.2012
Metoda zkoušení dveří - Zkouška zborcení dveřního křídla (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16055 (791120) - 1.6.2012
Usně - Surové kůže a kožky z hovězího dobytka - Popis, provedení a konzervace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9092 (800002) - 1.6.2012
Textilie - Netkané textilie - Definice.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 105-B10 (800175) - 1.6.2012
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B10: Umělá povětrnost - Vystavení odfiltrovanému záření xenonové výbojky.
202.40 Kč

ČSN EN 12254:2010/Oprava1 (832491) - 1.6.2012
Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 13861 (833504) - 1.6.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 26800 (833512) - 1.6.2012
Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25177 (836140) - 1.6.2012
Kvalita půdy - Popis půdy v terénu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17402 (836500) - 1.6.2012
Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biopřístupnosti kontaminantů v půdě a v půdních materiálech.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 23161 (836705) - 1.6.2012
Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie.
394.90 Kč

ČSN EN 16192 (838012) - 1.6.2012
Charakterizace odpadů - Analýza výluhů.
317.90 Kč

ČSN EN 15359 (838302) - 1.6.2012
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5360 (852106) - 1.6.2012
Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2019).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23640 (857015) - 1.6.2012
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302878-1-V1.1.1 (870003) - 1.6.2012
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 1: Obecně - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302878-2-V1.1.1 (870003) - 1.6.2012
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 2: Fyzická vrstva - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 302878-3-V1.1.1 (870003) - 1.6.2012
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 3: Vysokofrekvenční rozhraní pro dopředný směr - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302878-4-V1.1.1 (870003) - 1.6.2012
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 4: Protokoly MAC a horní vrstvy - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
3864.60 Kč

ČSN ETSI EN 302878-5-V1.1.1 (870003) - 1.6.2012
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 5: Bezpečnostní služby - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1094.50 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V1.6.1 (874604) - 1.6.2012
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.7.1 (875005) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.5.1 (875005) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-3-V1.3.1 (875042) - 1.6.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1447.80 Kč

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.5.1 (875090) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301178-1-V1.4.1 (875096) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.5.1 (875101) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301841-3-V1.1.1 (875109) - 1.6.2012
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.4.1 (875121) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.4.1 (875121) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302885-1-V1.2.1 (875157) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301444-V1.2.1 (876037) - 1.6.2012
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301681-V1.4.1 (876040) - 1.6.2012
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 16083 (940935) - 1.6.2012
Pádla a vesla pro rekreační čluny - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16051-1 (942820) - 1.6.2012
Nafukovací prostředky a příslušenství pro nafukovací výrobky pro spotřebitele - Část 1: Kompatibilita ventilů a redukcí ventilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16051-2 (942820) - 1.6.2012
Nafukovací prostředky a příslušenství pro nafukovací výrobky pro spotřebitele - Část 2: Bezpečnostní požadavky, trvanlivost, provedení, kompatibilita a metody zkoušení pro nafukovací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19118 (979837) - 1.6.2012
Geografická informace - Kódování.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 19142 (979862) - 1.6.2012
Geografická informace - Webová služba vzhledů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1482.00 Kč

ČSN EN ISO 27953-1 (981030) - 1.6.2012
Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 1: Rámec pro hlášení nežádoucích účinků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+CD).
2242.90 Kč

ČSN EN ISO 27953-2 (981030) - 1.6.2012
Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 2: Požadavky ICSR pro humánní farmaceutická hlášení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+CD).
2242.90 Kč

Kategorie (nové normy)