Nové normy ČSN za červen 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2012 v 09:00


ČSN EN ISO 19011 (010330) - 1.6.2012
Směrnice pro auditování systémů managementu.
567.00 Kč

ČSN ISO 80000-7 (011300) - 1.6.2012
Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo.
593.00 Kč

ČSN ISO 28961 (011632) - 1.6.2012
Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení otologicky normálních osob ve věku od 18 do 25 let pro poslech v podmínkách volného pole.
223.00 Kč

ČSN EN 62023-ed.2 (013711) - 1.6.2012
Strukturování technické informace a dokumentace.
350.00 Kč

ČSN EN 62027-ed.2 (013781) - 1.6.2012
Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15530-3 (014101) - 1.6.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných obrobků nebo etalonů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22432 (014452) - 1.6.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Prvky použité ve specifikaci a ověřování.
543.00 Kč

ČSN ISO 10711 (018273) - 1.6.2012
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Definice protokolu rozhraní a sady zpráv mezi řadiči světelného signalizačního zařízení a detektory.
338.00 Kč

ČSN ISO 24534-5 (018350) - 1.6.2012
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 5: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím symetrického šifrování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4753 (021031) - 1.6.2012
Spojovací součásti - Konce částí s vnějším metrickým závitem ISO.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10882-1 (050680) - 1.6.2012
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Odběr vzorků poletavého prachu a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 1: Odběr vzorků poletavého prachu.
434.00 Kč

ČSN EN 1458-1 (061420) - 1.6.2012
Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 1: Bezpečnost.
593.00 Kč

ČSN EN 1458-2 (061420) - 1.6.2012
Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 2: Racionální využití energie.
120.00 Kč

ČSN EN 13611+A2 (061820) - 1.6.2012
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky.
768.00 Kč

ČSN EN 12952-5 (077604) - 1.6.2012
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11372 (078319) - 1.6.2012
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10685-1 (195114) - 1.6.2012
Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 1: Identifikace výrobku a hierarchické uspořádání elektronického katalogu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 693+A2 (210701) - 1.6.2012
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Hydraulické lisy.
543.00 Kč

ČSN ISO 521 (221448) - 1.6.2012
Strojní výstružníky s válcovými stopkami a kuželovými stopkami Morse.
186.00 Kč

ČSN ISO 2296 (222910) - 1.6.2012
Pilové kotouče s jemnými a hrubými zuby - Metrické řady.
186.00 Kč

ČSN ISO 9183-1 (226222) - 1.6.2012
Tvářecí nástroje - Kluzné desky pro tvářecí nástroje - Část 1: Typ A.
186.00 Kč

ČSN ISO 9183-2 (226222) - 1.6.2012
Tvářecí nástroje - Kluzné desky pro tvářecí nástroje - Část 2: Typ B.
186.00 Kč

ČSN ISO 10242-1 (226264) - 1.6.2012
Tvářecí nástroje - Stopky - Část 1: Typ A.
120.00 Kč

ČSN ISO 6751 (227015) - 1.6.2012
Tvářecí nástroje - Vyhazovače s válcovou hlavou.
186.00 Kč

ČSN ISO 8693 (227016) - 1.6.2012
Tvářecí nástroje - Ploché vyhazovače.
186.00 Kč

ČSN ISO 8694 (227017) - 1.6.2012
Tvářecí nástroje - Osazené vyhazovače.
120.00 Kč

ČSN ISO 18084 (227200) - 1.6.2012
Lisovací nástroje pro tabletování - Střižníky a střižnice.
223.00 Kč

ČSN EN 15906 (278338) - 1.6.2012
Zařízení pro zimní údržbu - Stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji - Specifikace a výkon odklízení.
223.00 Kč

ČSN 332000-7-701-ed.2:2007/Z1 (332000) - 1.6.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou.
29.00 Kč

ČSN EN 60079-11-ed.2 (332320) - 1.6.2012
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i".
945.00 Kč

ČSN EN 61970-301-ed.2 (334910) - 1.6.2012
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM). (Platnost do 27.6.2016).
1377.00 Kč

ČSN EN 60695-7-2 (345615) - 1.6.2012
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod. (Platnost do 2.12.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 60695-7-3 (345615) - 1.6.2012
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek.
350.00 Kč

ČSN EN 61788-15 (345685) - 1.6.2012
Supravodivost - Část 15: Elektronická měření charakteristických vlastností - Vnitřní povrchová impedance supravodivých vrstev při mikrovlnných frekvencích (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60819-1 (346570) - 1.6.2012
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60076-16 (351001) - 1.6.2012
Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami.
350.00 Kč

ČSN EN 60512-7-2 (354055) - 1.6.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-2: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7b: Mechanická odolnost proti rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-9-2 (354055) - 1.6.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-2: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9b: Elektrické zatížení a teplota (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62271-200-ed.2 (357181) - 1.6.2012
Vysokonapěťové spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Platnost do 1.7.2024).
593.00 Kč

ČSN EN 140401-804-ed.2:2012/Oprava2 (358174) - 1.6.2012
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60115-1-ed.2 (358190) - 1.6.2012
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.2.2026).
768.00 Kč

ČSN EN 60794-1-1-ed.2 (359223) - 1.6.2012
Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.12.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-39-ed.2 (359252) - 1.6.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-39: Zkoušení a měření - Výběr referenční zástrčky pro měření útlumu odrazu konektorů s fyzikálním kontaktem (PC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50516-1-1 (359259) - 1.6.2012
Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 1-1: Typ SC-RJ PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie 1 (průmyslová prostředí) specifikované v IEC 61753-1-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50516-2-1 (359259) - 1.6.2012
Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-1: Typ ODVA PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie 1 (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61291-4-ed.3 (359273) - 1.6.2012
Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62572-3 (359279) - 1.6.2012
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.7.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 62137-3 (359391) - 1.6.2012
Technologie montáže elektroniky - Část 3: Směrnice pro volbu metod zkoušek vlivu prostředí a zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61821-ed.2 (360065) - 1.6.2012
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Udržování osvětlení přistávacích ploch sériovými obvody s konstantním proudem.
338.00 Kč

ČSN EN 62442-1 (360515) - 1.6.2012
Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.9.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 60704-2-10-ed.2 (361008) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-16-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A13 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-44-ed.2:2003/A2 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-45-ed.2:2003/A2 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-51-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-66-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-81-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože.
120.00 Kč

ČSN EN 61029-2-5-ed.2 (361581) - 1.6.2012
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily.
338.00 Kč

ČSN EN 61386-25 (370000) - 1.6.2012
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek.
223.00 Kč

ČSN EN 50545-1 (378392) - 1.6.2012
Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku.
350.00 Kč

ČSN ISO 6183 (389230) - 1.6.2012
Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace.
543.00 Kč

ČSN ISO 7800 (420421) - 1.6.2012
Kovové materiály - Dráty - Zkouška jednoduchým krutem.
186.00 Kč

ČSN EN 1971-1 (420428) - 1.6.2012
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu.
186.00 Kč

ČSN EN 1971-2 (420428) - 1.6.2012
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu.
186.00 Kč

ČSN EN 16090 (420468) - 1.6.2012
Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna ultrazvukem.
186.00 Kč

ČSN EN 1561 (420953) - 1.6.2012
Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem.
350.00 Kč

ČSN EN 16079 (420957) - 1.6.2012
Slévárenství - Litina s vermikulárním (kompaktním) grafitem.
338.00 Kč

ČSN EN 1564 (420960) - 1.6.2012
Slévárenství - Ausferitická litina s kuličkovým grafitem.
350.00 Kč

ČSN EN 1559-3 (421260) - 1.6.2012
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 3: Doplňkové požadavky na litinové odlitky.
223.00 Kč

ČSN EN 1172 (421511) - 1.6.2012
Měď a slitiny mědi - Plechy a pásy pro stavebnictví.
223.00 Kč

ČSN EN 1370 (429721) - 1.6.2012
Slévárenství - Hodnocení stavu povrchu.
223.00 Kč

ČSN EN 1371-1 (429722) - 1.6.2012
Slévárenství - Zkoušení kapilární metodou - Část 1: Odlitky odlévané do pískových forem gravitačně a pod nízkým tlakem.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13678 (450035) - 1.6.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Hodnocení a testování závitových maziv používaných pro pažnice, výtlakové trubky a trubková vedení, jakož i pro komponenty vrtných trubek (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13739-1 (470411) - 1.6.2012
Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 1: Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13739-2 (470411) - 1.6.2012
Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 13145+A1 (491410) - 1.6.2012
Železniční aplikace - Kolej - Dřevěné příčné a výhybkové pražce.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6224 (635309) - 1.6.2012
Hadice z termoplastů s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1043-1 (640002) - 1.6.2012
Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1043-2 (640002) - 1.6.2012
Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 25762 (640415) - 1.6.2012
Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a chování vlákny vyztužených polymerních kompozitů při požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 (646425) - 1.6.2012
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16135 (656175) - 1.6.2012
Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu v bezolovnatém benzinu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 16136 (656176) - 1.6.2012
Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu v bezolovnatém benzinu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES).
186.00 Kč

ČSN EN 1428 (657040) - 1.6.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda azeotropní destilace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2431 (673013) - 1.6.2012
Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7783 (673093) - 1.6.2012
Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 15969-1 (699050) - 1.6.2012
Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky.
768.00 Kč

ČSN EN 15969-2 (699050) - 1.6.2012
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 2: Komerční a logistická data (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1096-1 (701030) - 1.6.2012
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 1096-2 (701030) - 1.6.2012
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 2: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy A, B a S.
338.00 Kč

ČSN EN 1096-3 (701030) - 1.6.2012
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 3: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy C a D.
223.00 Kč

ČSN EN 1863-1 (701042) - 1.6.2012
Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis.
338.00 Kč

ČSN EN 13024-1 (701580) - 1.6.2012
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis.
350.00 Kč

ČSN EN 933-1 (721193) - 1.6.2012
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor.
223.00 Kč

ČSN EN 933-3 (721193) - 1.6.2012
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti.
186.00 Kč

ČSN EN 933-8 (721193) - 1.6.2012
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku.
223.00 Kč

ČSN EN 12059+A1 (721872) - 1.6.2012
Výrobky z přírodního kamene - Rozměrné kamenné výrobky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13224 (723051) - 1.6.2012
Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky.
350.00 Kč

ČSN EN 14844+A2 (723061) - 1.6.2012
Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14719 (726068) - 1.6.2012
Chemický rozbor žárovzdorných materiálů, skla a glazur - Stanovení Fe2+ a Fe3+ spektrofotometricky s 1,10-fenantrolinem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15927-5:2005/A1 (730315) - 1.6.2012
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor.
62.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1187 (730867) - 1.6.2012
Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 736102-ed.2 (736102) - 1.6.2012
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
NA DOTAZ

ČSN EN 15232 (738532) - 1.6.2012
Energetická náročnost budov - Vliv automatizace, řízení a správy budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 107 (746188) - 1.6.2012
Metody zkoušení oken - Mechanická zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 129 (746485) - 1.6.2012
Metoda zkoušení dveří - Zkouška zborcení dveřního křídla (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16055 (791120) - 1.6.2012
Usně - Surové kůže a kožky z hovězího dobytka - Popis, provedení a konzervace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9092 (800002) - 1.6.2012
Textilie - Netkané textilie - Definice.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 105-B10 (800175) - 1.6.2012
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B10: Umělá povětrnost - Vystavení odfiltrovanému záření xenonové výbojky.
223.00 Kč

ČSN EN 12254:2010/Oprava1 (832491) - 1.6.2012
Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 13861 (833504) - 1.6.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 26800 (833512) - 1.6.2012
Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25177 (836140) - 1.6.2012
Kvalita půdy - Popis půdy v terénu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17402 (836500) - 1.6.2012
Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biopřístupnosti kontaminantů v půdě a v půdních materiálech.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23161 (836705) - 1.6.2012
Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie.
434.00 Kč

ČSN EN 16192 (838012) - 1.6.2012
Charakterizace odpadů - Analýza výluhů.
350.00 Kč

ČSN EN 15359 (838302) - 1.6.2012
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5360 (852106) - 1.6.2012
Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2019).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23640 (857015) - 1.6.2012
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302878-1-V1.1.1 (870003) - 1.6.2012
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 1: Obecně - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302878-2-V1.1.1 (870003) - 1.6.2012
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 2: Fyzická vrstva - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 302878-3-V1.1.1 (870003) - 1.6.2012
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 3: Vysokofrekvenční rozhraní pro dopředný směr - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302878-4-V1.1.1 (870003) - 1.6.2012
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 4: Protokoly MAC a horní vrstvy - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
3864.60 Kč

ČSN ETSI EN 302878-5-V1.1.1 (870003) - 1.6.2012
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 5: Bezpečnostní služby - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V1.6.1 (874604) - 1.6.2012
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.7.1 (875005) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.5.1 (875005) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-3-V1.3.1 (875042) - 1.6.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1447.80 Kč

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.5.1 (875090) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301178-1-V1.4.1 (875096) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.5.1 (875101) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301841-3-V1.1.1 (875109) - 1.6.2012
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.4.1 (875121) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.4.1 (875121) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-1-V1.2.1 (875157) - 1.6.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301444-V1.2.1 (876037) - 1.6.2012
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301681-V1.4.1 (876040) - 1.6.2012
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 16083 (940935) - 1.6.2012
Pádla a vesla pro rekreační čluny - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16051-1 (942820) - 1.6.2012
Nafukovací prostředky a příslušenství pro nafukovací výrobky pro spotřebitele - Část 1: Kompatibilita ventilů a redukcí ventilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16051-2 (942820) - 1.6.2012
Nafukovací prostředky a příslušenství pro nafukovací výrobky pro spotřebitele - Část 2: Bezpečnostní požadavky, trvanlivost, provedení, kompatibilita a metody zkoušení pro nafukovací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19118 (979837) - 1.6.2012
Geografická informace - Kódování.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 19142 (979862) - 1.6.2012
Geografická informace - Webová služba vzhledů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1482.00 Kč

ČSN EN ISO 27953-1 (981030) - 1.6.2012
Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 1: Rámec pro hlášení nežádoucích účinků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+CD).
2467.00 Kč

ČSN EN ISO 27953-2 (981030) - 1.6.2012
Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 2: Požadavky ICSR pro humánní farmaceutická hlášení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+CD).
2467.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.